Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1466 (2011-2012)
Innlevert: 29.05.2012
Sendt: 30.05.2012
Besvart: 06.06.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): I Bergens Tidende fredag 25. mai kan en lese om fastleger som drukner i Nav - papirer. I dagens samfunn er det viktig med systemer som virker og snakker sammen. Dette for at brukere raskest kan komme i arbeid eller raskest kan få behandlet sin sak i Nav systemet. Da blir det feil at uenighet om kostnadsfordelingen mellom staten og legene er det som setter en stopper for god og effektiv behandling mellom systemene.
Hva mener statsråden om saken og vil statsråden ta initiativ til å få løst denne utfordringen snart?

Begrunnelse

I Bergens Tidende fredag 25. mai kan en lese om fastleger som drukner i Nav papirer. Det er svært uheldig at kommunikasjon mellom leger og Nav er svært tungvint og lite effektiv. I denne saken opplever fastlegene at man bruker for lite eller nærmest ingen ressurser på å løse utfordringene ved samhandlingen mellom fastleger og Nav når det gjelder pasientsaker. Systemene er tungrodde. Man vet at det finnes løsninger, men disse blir ikke tatt i bruk. Og som dette oppslaget viser er grunnen en uenighet om kostnadsfordelingen. Dette blir feil hvis en virkelig ønsker et velfungerende og mer effektivt Nav system.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Nye regler om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere trådte i kraft 1. juli 2011. Regelendringene skal føre til tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte arbeidstakere fra arbeidsgiver, lege/sykmelder og Arbeids- og velferdsetaten. Det er fra 1. juli 2011 lagt til rette for elektronisk innsending av rapporteringsskjema og oppfølgingsplanen til Arbeids- og velferdsetaten via Altinn. En del virksomheter har gitt uttrykk for at elektronisk innrapportering via Altinn er tungvint. Sykmeldere har ønsket at oppfølgingsplan kan sendes elektronisk til dem via Arbeids- og velferdsetaten.

I konklusjonsnotat om oppfølging av nye regler om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere behandlet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 5. mars 2012 er det orientert om hvilke tiltak som er satt i verk for å øke omfang av elektronisk rapportering mellom arbeidsgiver, Arbeids- og velferdsetaten og sykmelder.

Det er laget rutiner for direkte kommunikasjon mellom legene og den enkelte saksbehandler i Arbeids- og velferdsetaten i forbindelse med avholdelse av dialogmøter. Dette er gjort ved at legene får opplyst telefonnummeret direkte til saksbehandler samt e-postadressen til vedkommende i innkallingsbrevet som sendes ut fra Arbeids- og velferdsetaten. Dette er ikke kryptert e-post, og personsensitive opplysninger kan derfor ikke oppgis gjennom denne kanalen.

Det er nå under utvikling en løsning som gjør at Arbeids- og velferdsetaten kan sende og motta personsensitive opplysninger gjennom Norsk Helsenett ved bruk av såkalte dialogmeldinger. Arbeids- og velferdsetaten planlegger å produksjonssette denne løsningen i løpet av 2012.

For at legene skal kunne ta i bruk tjenesten, må leverandørene av legenes EPJ-systemer utvikle en løsning på sin side. Arbeids- og velferdsetaten vil bistå leverandørene under implementeringen av det nye systemet, og bidra til at EPJ-leverandørene blir satt i stand til å løse faglige og tekniske utfordringer.

For øvrig utvikler Arbeids- og velferdsetaten parallelt med dette en løsning som åpner for at arbeidsgivere via sitt eget lønns- og personalsystem kan sende inn oppfølgingsplaner elektronisk til den sykmeldtes fastlege. Forsendelsen vil videresendes via Arbeids- og velferdsetaten (for å finne korrekt fastlege). Det kreves her utvikling i både Lønns- og personalsystemer og EPJ-systemer for å kunne ta i bruk løsningen. Flere leverandører av Lønns- og personalsystemer er allerede i gang med utviklingen.

Etablert praksis er at leverandørene dekker utviklingskostnadene innenfor sine egne systemer, da dette er systemer som er til fordel for alle parter.

Med disse to løsningene vil kommunikasjonen mellom Arbeids- og velferdsetaten og legene i stor grad kunne skje elektronisk gjennom sikre kanaler, i tillegg til at legene kan motta elektroniske oppfølgingsplaner fra arbeidsgivere. Samlet sett vil dette gi en betydelig reduksjon i papirmengden legene må forholde seg til, og kommunikasjonen mellom Arbeids- og velferdsetaten og legene vil effektiviseres og forenkles.