Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1476 (2011-2012)
Innlevert: 29.05.2012
Sendt: 30.05.2012
Besvart: 11.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Det er kommet sterkt foruroligende meldinger om at internerte asylsøkere på Trandum vil bli løslatt på grunn av den pågående streiken.
Hva vil justisministeren gjøre for å hindre at dette skjer?

Begrunnelse

Trygghet er viktig for folk flest og det er justisministeren som har det overordnete ansvaret for at folk skal være trygge. Hvis utlendingene som i dag er internert på Trandum slippes fri i stedet for å returneres til sine hjemland, så er det en ikke ubetydelig risiko for at kriminelle handlinger vil kunne skje. En grunn til at asylsøkere uten bekreftet identitet skjuler sin identitet kan være at de ønsker å dekke over en kriminell fortid. Noen utlendinger bruker en asylsøknad for å få innpass i Norge for å kunne begå kriminelle handlinger. Dette er grupper som må holdes internert.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Justis- og beredskapsdepartementet har fått daglige konsekvensvurderinger fra Politidirektoratet om virkningen av streiken, herunder virkninger ved Politiets utlendingsenhet (PU). Streiken ble avsluttet 07.06.12.

Med virkning fra 30.05.12 kl. 06.00 ble 43 ansatte ved PU omfattet av den verserende arbeidskonflikten mellom UNIO og staten. Mange av disse arbeider ved

utlendingsinternatet på Trandum, og PU anmodet derfor umiddelbart UNIO om dispensasjon for samtlige ansatte som var varslet tatt ut i streik. Dispensasjon ble imidlertid ikke gitt.

Nødvendige dimitteringer av innsatte ble foretatt med utgangspunkt i PUs prioriteringer der straffedømte og personer som skal returnere i henhold til Dublin II-regelverket er gitt høyest prioritert. Ni personer ble løslatt. Av disse er fem straffedømt for overtredelse av narkotikalovgivningen, mens fire er ilagt forelegg for mindre alvorlig kriminalitet. Alle som ble dimittert ble ilagt meldeplikt eller pålegg om fast oppholdssted ved Utlendingsdirektoratets asylmottak. Disse tiltakene sikret politiet en fortsatt kontroll over utlendingene og vil forenkle arbeidet med å uttransportere utlendingene på et senere tidspunkt. PU varslet også politidistriktene om relevante løslatelser, slik at lokalt politi kunne fange opp eventuelle utfordringer knyttet til dimitteringene.