Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1478 (2011-2012)
Innlevert: 29.05.2012
Sendt: 31.05.2012
Besvart: 08.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Står statsråden fortsatt bak sin kronikk om at det ikke skal gjøres kutt i bemanningen i Midtre Hålogaland, og hvis ikke, vil statsråden beklage ovenfor innbyggerne i regionen at man har drevet med feilinformasjon?

Begrunnelse

Samferdselsministeren svarte på spørsmål fra undertegnede i spørretimen 23. mai, på vegne av justisministeren som var på reise. I en kronikk til dagsavisen Fremover 9. mai skriver statsråden:

" Ingen kutt i Midtre Hålogaland."

I svaret i spørretimen ble det uttalt:

"Økning av midler til investering er ikke mulig uten en betydelig reduksjon i lønnskostnader. Nedbemanningsprosjektet som er iversatt er konsekvensen av dette. Prosjektet skal utarbeide et forslag til nedbemanning med ca 20 årsverk i løpet av en tre års periode (2012-2015)"

Hvordan kan man hevde at man ikke kutter, når man har vedtatt en nedbemanningsplan.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Til stortingsrepresentant Trældals spørsmål vil jeg innledningsvis bemerke at jeg i min kronikk uttaler meg om budsjettet. Jeg viser i denne forbindelse til spørretimespørsmålet fra Trældal som ble besvart av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa 9. mai 2012 på vegne av meg. Av besvarelsen fremgår det at Midtre Hålogaland politidistrikt i 2012 har et budsjett på 192 millioner kroner. Dette er en økning på nær fire millioner kroner fra 2011, og en økning på 42 millioner kroner siden 2005.

For øvrig vil jeg generelt bemerke at det er Regjeringen som gjennom Stortinget legger rammene som politiet må forholde seg til. Politidirektoratet fordeler budsjettrammen til politidistriktene en gang i året på bakgrunn av statsbudsjettet.

Hvordan de tildelte rammene disponeres i det enkelte politidistrikt, er politimesterens ansvar. Politimesteren blir fulgt opp i forhold til oppnådde resultater.