Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1482 (2011-2012)
Innlevert: 30.05.2012
Sendt: 31.05.2012
Besvart: 07.06.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I forbindelse med en demonstrasjon utenfor Stortinget denne uken uttalte lederen for Stortingets næringskomité i en appell at regjeringen vil følge opp matkjedeutvalgets innstilling om en ny lov om god handelsskikk.
Kan statsråden bekrefte at regjeringen vil fremme en lovproposisjon til Stortinget om en lov om god handelsskikk, når tar man i så fall sikte på å fremme denne, og kan statsråden også redegjør for om dette utelukkende vil gjelde dagligvarehandelen eller om alle former for kjeder blir omfattet?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: I matkjedeutvalgets rapport NOU 2011:4 ” Mat, makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat” anbefalte utvalgets flertall en styrket lovregulering av forhold de karakteriserer som urimelig forretningspraksis i dagligvaresektoren. Utvalgets kartlegging og vurderinger inkluderer en juridisk betenkning (vedlegg 21 til NOU 2011:4) der det argumenteres for at verken konkurranseloven, avtaleloven eller markedsføringsloven dekker problemstillingene knyttet til vertikale avtaleforhold. Utvalget anbefaler på denne bakgrunn at det bør innføres egne lovregler som sikrer god handelsskikk i dagligvaresektoren, og som legger til rette for at forbrukernes interesser ivaretas i tilstrekkelig grad. Utvalget har identifisert flere forhold som bør vurderes regulert i en lov. Videre anbefaler utvalget at håndhevingen av regelverket bør legges til en egen instans.

Uavhengig av hverandre har Dagligvareleverandørenes forening (DLF) og Norges Colonialgrossisters Forbund (NCF) gjennomført juridiske betenkninger av behovet for en egen lov av hhv. dr. juris Kolstad og Advokatfirmaet Thommessen v/adv. Teigum. Konklusjonen til Kolstad er at konkurranseloven har klare begrensninger som virkemiddel for å ivareta et balansert forhandlingssystem. En lov for god handelsskikk vil ikke komme i konflikt med konkurranseloven, men vil være utfyllende til den. Teigum konkluderer med at eksisterende lovgivning kombinert med avtalebaserte bransjeløsninger og en utbygging av tvisteløsninger som Næringslivets Konkurranseutvalg, er godt nok for å sikre en god forretningsskikk i dagligvaresektoren.

Forhold som omhandler urimelig forretningspraksis i forhandlingssituasjoner m.v., men som ikke virker konkurransebegrensende, rammes ikke av konkurranseloven. Prinsippet om god forretningskikk er nedfelt i avtaleloven, pristiltaksloven og markedsføringsloven. Når Matkjedeutvalget likevel peker på at det innenfor dagligvaresektoren har utviklet seg forhold som kan karakteriseres som urimelig forretningspraksis, reiser det spørsmål om dagens regelverk og håndheving er tilstrekkelig og om balanseforholdet mellom avtalepartene er likeverdig. De juridiske betenkingene illustrerer at det er juridisk uenighet om hvordan prinsippet om god handelskikk i dagligvaresektoren best kan ivaretas.

Foreløpig er det ikke fattet noen endelige konklusjoner på hvordan utvalgets anbefalinger konkret skal følges opp, heller ikke når det gjelder en eventuell lov om god handelsskikk.

De berørte departementene arbeider nå med å gjennomgå Matkjedeutvalgets anbefalinger, samt de innspill som har kommet i forbindelse med høringen eller på annen måte har blitt kommunisert til departementene. Jeg regner med å kunne komme tilbake til Stortinget på egnet måte med mer konkret informasjon om hvordan Regjeringen vil følge opp Matkjedeutvalgets utredning.