Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1483 (2011-2012)
Innlevert: 30.05.2012
Sendt: 31.05.2012
Besvart: 07.06.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Kan statsråden redegjøre for når statens eierandel i SAS AB ble verdifastsatt, og hva denne var på, samt om hva statsråden vil foreta seg for at bokført verdi av statens eierandel i selskapet skal bli i samsvar med reell markedsverdi av aksjene?

Begrunnelse

Ifølge Statsrekneskapen 2011, Meld. St. 3 (2011-2012) er statens eierandel i SAS AS på 14,3 pst. bokført med en verdi av 1,527 milliarder kroner. Imidlertid er samlet markedsverdi av statens aksjer i selskapet verdsatt til om lag 314 millioner kroner.
Ifølge undertegnede skulle dette tilsi et misforhold i verdifastsettelsen på statens eierandel på nærmere 1,2 milliarder kroner for høyt i forhold til reell markedsverdi.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Prinsippet for oppføring i kapitalregnskapet er historisk kost. Prinsippene for føring av statsregnskapet fremkommer i kapittel 4.4 i Meld. St, 3 (2011- 2012). Ved kjøp av aksjer innebærer dette at det er kjøpsprisen på transaksjonstidspunktet som registreres som bokført verdi. Bokført verdi blir deretter stående og ikke omvurdert. Det foreligger ingen planer om å endre dette føringsprinsippet. Dersom staten senere foretar tilleggskjøp av aksjen, som i tilfellet med eierandelen i SAS AB i 2009 og 2010, vil beløpene legges til bokført verdi.

En detaljert aksjeoversikt fremgår av det årlige statsregnskapet, jf. tabell 3.6 i vedlegg 3 i Meld. St. 3 (2011-2012). Nederst i denne tabellen er det satt opp en supplerende oversikt over børsnoterte aksjer som staten eier. Denne viser i tillegg til bokført verdi av aksjene også statens eierandel av og markedsverdien av aksjene ved årets slutt.