Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1484 (2011-2012)
Innlevert: 30.05.2012
Sendt: 31.05.2012
Besvart: 08.06.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Ved etterbetaling av uføretrygd blir ofte skattegrunnlaget endret. Det får dramatiske følger hvis NAV utbetaler bruttobeløp uten å trekke skatt, da trygdemottakeren vil få store problemer med å betale en høy baksmell på skatten.
Hvilket ansvar har NAV til å innhente opplysninger for å foreta korrekt skattetrekk i forhold til endringer i inntekten, og vil NAV eller trygdemottaker være økonomisk ansvarlig ovenfor ligningsmyndighetene hvis NAV ikke sørger for at det trekkes skatt av store etterbetalinger?

Begrunnelse

Trygdekontorene skal i utgangspunktet ikke foreta noen utbetaling før det er innhentet opplysninger fra ligningskontoret om hvor mye skatt som skal trekkes. Ved etterbetaling av trygdeytelser har det skjedd en del feil når etterbetalingene har blitt innberettet til ligningsmyndighetene. Det har ført til at trygdemottakere får høy skattegjeld som de har problemer med å betale på inntekt de har mottatt i god tro.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: I utgangspunktet skal Arbeids- og velferdsetaten ikke foreta etterbetaling før det er innhentet opplysninger fra skattekontoret om hvor mye som skal trekkes i skatt. Jeg har fått opplyst fra Arbeids- og velferdsdirektoratet at skatteberegningene som forestas av skatteetaten, vil kunne ta noe tid. Dette medfører at brukeren ofte må vente lenge på etterbetalingen dersom en skal vente på den korrekte skatteberegningen for den enkelte.

Jeg har fått opplyst at Arbeids- og velferdsetaten derfor i samråd med skatteetaten har lagt til grunn at det skal trekkes en standardsats på 30 prosent skatt på etterbetalinger uten å innhente nærmere opplysninger. Arbeids- og velferdsetaten informerer skatteyter om trekk etter standardsats i brevet med vedtak om etterbetaling før utbetaling finner sted. Ved denne praksis vil brukeren raskt motta etterbetalingen, samtidig som skattetrekket i hovedsak er foretatt. Korrekt skattetrekk blir beregnet av skatteetaten i forbindelse med likningsoppgjøret, og vil basere seg på de innberetninger som er foretatt på bruker. Hvis det er trukket for mye i skatt, så får bruker til gode. Hvis det er trukket for lite, vil bruker få restskatt.

Når det gjelder representantens spørsmål om hvem som er ansvarlig overfor ligningsmyndighetene ved for lite skattetrekk av etterbetalinger, er hovedregelen at det er den skattepliktige selv. I visse tilfeller kan de trekkpliktige gjøres ansvarlig for beløpet, jf. skattebetalingslovens § 16-20.