Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1488 (2011-2012)
Innlevert: 31.05.2012
Sendt: 01.06.2012
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 15.06.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): OED ga Statkraft og ikke lokale krefter konsesjon til å bygge Kjensvatn kraftverk i Hemnes i 2007. I Statkrafts konsesjonssøknad er en rekke miljøtiltak omtalt. I konsesjonsvilkårene er så godt som ingen av miljøtiltakene omtalt.
Vil statsråden sørge for at miljøtiltakene blir medtatt i arealplanene enten ved å gjøre et eget vedtak om det eller ved å be Statkraft ivareta allmennheten interesser gjennom å inngå et samarbeide med Hemnes Kommune for å oppfylle intensjonene om miljøtiltak?

Begrunnelse

I Statkrafts søknad om konsesjon var det beskrevet mange miljøtiltak som var utgangspunkt for anbefalinger fra flere høringsinstanser som forutsetning for at konsesjon kunne gis. I konsesjonsvilkårene var så godt som ingen av miljøtiltakene omtalt. I konsesjonen er det likevel tatt med en ikke underskrevet utbyggingsavtale mellom kommunen og Statkraft. I denne avtalen, samt i noen skjønnsforutsetninger fra Rana Tingrett, er miljøtiltakene tatt med. Denne delen av skjønnet er rettskraftig. Til tross for at skjønnsforutsetningene fra Tingretten fastslår at Statkraft skal utarbeide konkrete miljømessige tiltak i samråd med kommunen legges arealplanene, som skal inneholde miljøtiltakene, frem for kommunen til forventet godkjenning uten kommunens involvering noen få uker før arbeidene med kraftverket skal ta til. Her er flere av tiltakene skjønnsretten påla Statkraft å gjennomføre fjernet. Disse konkrete miljøforbedrende tiltakene har vært et fundament gjennom hele konsesjonsprosessen. Hemnes kommune vegrer seg for å behandle arealplanene før tydeligere intensjoner om oppfølging av miljøtiltakene gis fra Statkraft. Det har ført til at Statkraft har bedt OED om å gi konsesjonen virkning som statlig arealplan, begrunnet med tidsnød for prosjektet. Det forventes derfor meget tydelig at ikke departementet enda en gang overkjører lokale myndigheter og allmennhetens interesser i Hemnes, og derfor sørger for å pålegge Statkraft at de gjennomfører miljøtiltakene og dialogen med lokale myndigheter.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: I medhold av kongelig resolusjon av 11. mai 2007 ble Statkraft Energi AS meddelt tillatelse etter industrikonsesjonsloven og vannressursloven for erverv av fallrettigheter for og bygging av Kjensvatn kraftverk, og tillatelse etter vassdragsreguleringsloven for overføring av Durmålsvatnet og Gråfjellbekken. I departementets vedtak av 25. mai 2012 ble det endelige konsesjonsvedtaket gitt virkning som statlig arealplan, jf. plan- og bygningsloven § 6-4 tredje ledd.

I konsesjonsvilkårene post 7 er det bestemt at Statkraft Energi AS skal legge frem en detaljert plan for vassdragets utbygging. Denne planen skal godkjennes av NVE før anleggsarbeidene kan settes i gang, og det er her den nærmere bruken av arealene og detaljene i utbyggingen fastsettes. I forbindelse med godkjenning av detaljplanen skal Hemnes kommune ha anledning til å uttale seg før den godkjennes av NVE. Det er klageadgang til departementet på NVEs vedtak om godkjenning av detaljplanen. I vedtaket om statlig arealplan viser departementet til at det er mulighet for utsatt godkjennelse av deler av detaljplanen, slik at Statkraft og Hemnes kommune kan fortsette drøftelsene om konkrete spørsmål før behandling i NVE.