Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1490 (2011-2012)
Innlevert: 31.05.2012
Sendt: 01.06.2012
Besvart: 07.06.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): I Dagens Medisin nr. 10/2012 sås det tvil om ventetidstall for diagnostisering av brystkreft. Avisen har fått noen kommentarer fra HOD.
Hvordan vurderer statsråden det som fremkommer, mener hun at frittsykehusvalg.no gir et godt bilde av forventet ventetid til pasientene, hva er gjennomsnittlig ventetid, og hvordan følger statsråden opp om grupper av pasienter må vente uholdbart lenge, uten at dette er helsefaglig begrunnet?

Begrunnelse

På fritt sykehusvalg gis det inntrykk av at det opplyses om gjennomsnittlig ventetid, som ville blitt 17,2 dager fra henvisning til første behandling ved brystkreft. Imidlertid bekrefter Helsedirektoratets Hanne Narbuvold til Dagens Medisin at det er median ventetid i virkedager, som er publisert på frittsykehusvalg.no, ikke gjennomsnitt av alle dager. Undertegnede ber om at det redegjøres for hva den gjennomsnittlige ventetiden er.
I Dagens Medisin nr. 10/2012 hevder direktør Grethe Aasved ved Aleris at ”Ventetiden for brystkreftpasienter er høyere enn helsemyndighetene oppgir.” Pasientene som besøker deres brystdiagnostiske senter vitner om en annen opplevelse enn den som fremkommer av statistikken på frittsykehusvalg.no. I følge Aasved har mange pasienter ventetid på mange uker, og det er eksempler på pasienter som venter i 12 til 17 uker.
Dette gjør at undertegnede ønsker en redegjørelse fra statsråden på hvorvidt hun mener statistikken på frittsykehusvalg.no gir et godt bilde til pasientene om hvilken ventetid de kan forvente i møtet med det offentlige helsevesenet, når de er rammet med mistanke om brystkreft.
Da regjeringens ”kreftgaranti” ble lansert het det at det skulle gå ”maksimalt 20 virkedager fra sykehuset mottar henvisningen til nødvendig utredning er fullført og første behandling starter.” Det ble senere slått fast at målet var at dette skulle gjelde for 80 pst. av pasientene, da det fantes medisinskfaglige grunner til at enkelte ikke burde hastes gjennom prosessen. Undertegnede ønsker statsrådens syn på om det er medisinskfaglig tilrådelig å vente så lenge som de må, for de kvinnene som ikke når målet om 20 dager.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Fritt sykehusvalg er en informasjonstjeneste som skal bidra til å gjøre det lettere for pasienter å gjøre gode valg av behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. På nettsiden presenteres informasjon om forventede ventetider, antall pasienter behandlet, samt enkelte kvalitetsindikatorer som antas å være relevante for pasienter. Ventetiden fra henvisning til behandling for kreft skiller seg fra de forventede ventetidene som presenteres på Fritt sykehusvalg. Ventetid til behandling for brystkreft viser hvor lenge en pasient i midten av fordelingen (median) har måttet vente siste året basert på tall for alle pasienter med brystkreftdiagnose siste år (historisk/faktisk ventetid).

Bent Høie refererer til Dagens Medisin nr. 10/12 vedrørende presentasjon av ventetider for brystkreft. Han spør om jeg mener at frittsykehusvalg.no gir et godt bilde av forventet ventetid til pasientene. Jeg besvarte et liknende skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Laila Dåvøy den 5. juni d.å. Som jeg gav uttrykk for i mitt svar til Laila Dåvøy har jeg full forståelse for at bruk av ulike typer ventetider og ulike statistiske måter å presentere ventetidene på skaper forvirring og gjør det vanskelig for pasienter å lese og forstå det som står der. Som sagt er Fritt sykehusvalg en informasjonstjeneste som skal bidra til å gjøre det lettere for pasienter å gjøre gode valg av behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. Jeg har vært i kontakt med Helsedirektoratet om denne saken.

Helsedirektoratet har gitt meg tilbakemelding om at de vurderer å samle inn forventede ventetider til kreftbehandling, på lik linje som for de øvrige behandlingstypene som presenteres på nettsiden. Helsedirektoratet melder også at de vil vurdere å publisere andel pasienter med brystkreftdiagnose som blir behandlet innen 20 virkedager på nettstedet. Pasientene vil da få informasjon om hvilke sykehus som når målsettingen om at 80 prosent av pasienter med brystkreft skal få behandling innen 20 virkedager. Uavhengig av denne saken arbeider Helsedirektoratet med å utvikle en ny og mer helhetlig presentasjon av kvalitetsinformasjon fra helsetjenesten.

Bent Høie etterlyser gjennomsnittlig ventetid fra henvisning til behandling for brystkreft. Helsedirektoratet publiserer ikke gjennomsnittlig ventetid, og begrunner dette med nedenstående forklaring:

”Alle pasientforløp er forskjellige og innen kreftbehandling vil det være noen pasienter som av forskjellige grunner får veldig lange forløp. Medianverdien vil ikke påvirkes i særlig grad av dette, mens gjennomsnittet kan påvirkes av at noen få pasienter er registrert med svært kort eller lang ventetid. Enkelte pasienter er registrert med svært lang ventetid i Norsk pasientregister. Det kan skyldes feilregistrering eller det kan ha medisinske årsaker. Ventetiden for brystkreft måles fra mottaksdato for første henvisning hvor minst en av behandlingsepisodene i henvisningsperioden er registrert med kreft. Tiden måles til dato for første behandlingsepisode hvor pasientene er registrert med en av de tre behandlingene for kreft, enten kirurgisk inngrep, cellegiftbehandling eller strålebehandling. For noen pasienter vil ikke kurativ behandling være aktuelt fordi sykdommen har gått for langt. For slike palliative pasienter, vil det ikke nødvendigvis registreres en behandlingsstart tidlig i forløpet. Slike tilfeller vil resultere i at det finnes svært lange ventetider i datamaterialet som ikke kan relateres til dårlig kapasitet i helsetjenesten”.

Bent Høie spør videre hvordan jeg følger opp om grupper av pasienter må vente uholdbart lenge, uten at dette er helsefaglig begrunnet. Målet om at 80 % av kreftpasientene skal få behandling innen 20 virkedager etter at henvisningen er mottatt er satt etter klare faglige råd. Selv om det for noen kreftpasienter er riktig å bruke mer enn 20 virkedager på å utrede og avklare hva som er riktig behandling, skal alle sykehus arbeide for bedre pasientforløp og korte ventetider. Jeg følger opp dette overfor de regionale helseforetakene gjennom krav i oppdragsdokumentet om at alle sykehus skal identifisere flaskehalser innen kreftutredning og behandling, og eventuelt sørge for å organisere tilbudet annerledes.