Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1492 (2011-2012)
Innlevert: 31.05.2012
Sendt: 01.06.2012
Besvart: 07.06.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Har statsråden fått informasjon om hva som var årsak til at det elektroniske pasientjournalsystemet DIPS i Vestre Viken HF var ute av funksjon i 6 timer mandag 1. mai 2012, og vil statsråden spesifisere krav til utforming og funksjon til pasientjournalsystemer?

Begrunnelse

I Budstikka, Drammens tidene og VG har vi kunnet lese om driftsstans 1. mai som rammet journalopplysningene til ca. en halv million innbyggere tilknyttet Vestre Viken helseforetak. Det var ikke mulig å få opplysninger ut av eller inn i datasystemet i flere timer. Om en slik driftsstans hadde skjedd en hverdag med full aktivitet, er det grunn til å tro at konsekvensene vært svært store.
I moderne sykehus er alle opplysninger om pasienter og deres sykdomsforhold lagret elektronisk. Å kunne stole på at disse systemene fungerer er en forutsetning for å kunne gi riktig helsehjelp. Det aktuelle journalsystemet ble innført på sykehuset i Asker og Bærum i 2004, og innført i resten av Vestre Viken Helseforetak i 2010. Flere dager etter hendelsen visste ikke helseforetaket årsaken til driftsstansen. For å sikre at slike hendelser ikke skjer igjen er det viktig at det er åpenhet rundt årsakene til hendelsen og at den gjøres skikkelig rede for. På den måten kan man kan forsikre seg mot at lignende hendelser kan skje igjen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse- og omsorgsdepartementet var i kontakt med Helse Sør-Øst RHF om den aktuelle saken allerede 2. mai d.å., og mottok den 3. mai en kort skriftlig redegjørelse utarbeidet av Sykehuspartner. Redegjørelsen pekte på en mulig programfeil i Dips, noe som senere har blitt bekreftet og utdypet nærmere. Årsaken til hendelsen var visstnok en programmeringsfeil i en kombinasjon i Oracle-databasen og hvordan Dips-programvaren benytter databasen. Dette har blitt fulgt opp av de to aktuelle leverandørene i etterkant.

Ved slike hendelser er det viktig at en har etablert systemer for god oppfølging og læring. Dette er etter hva jeg har forstått ivaretatt i denne saken. Det ble raskt opprettet kriseledelse i Sykehuspartner etter normale prosedyrer, gjennomført nødvendige varslinger og Vestre Viken HF etablerte de nødvendige nødrutiner som rutinemessig skal etableres i slike situasjoner. Saken har i etterkant blitt fulgt opp i samarbeid med de aktuelle leverandørene, både for å finne årsakene til hendelsen og avklare eventuelle læringspunkter. Hendelsen som varte fra kl. 17.59 til 23.50, fikk ifølge ledelsen i Vestre Viken HF ikke negative konsekvenser for pasientbehandlingen. Sykehuspartner har en kontinuerlig måling av oppetid for alle sine systemer, og oppetiden for Dips i Vestre Viken HF har for årets 4 første måneder ligget over 99,9 %.

Denne hendelsen var alvorlig, og jeg forutsetter at alle involverte parter følger opp dette på en slik måte at en høyner kvaliteten på de elektroniske systemene i fremtiden. Dette er et teknisk arbeid som må følges opp kontinuerlig gjennom et samarbeid mellom brukere og aktuelle leverandører, og som jeg vanskelig kan se at jeg eller departementet kan løse gjennom krav til utforming og funksjon til pasientjournalsystemer. E-helse er et viktig tema for meg, og jeg planlegger som kjent også å legge frem en stortingsmelding om dette mot slutten av inneværende år.