Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1494 (2011-2012)
Innlevert: 31.05.2012
Sendt: 01.06.2012
Besvart: 07.06.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Vil statsråden gjennomføre en evaluering av innretningen på apotekavansen slik opposisjonen har tatt til ordet for, og når vil det eventuelt kunne foreligge?

Begrunnelse

I Innst. 11 S (2011–2012) etterlyste opposisjonen en vurdering av hvilke oppgaver apotekavansen skal dekke, og hvilke kriterier som skal ligge til grunn for justeringer av apotekavanse og generikapriser. Opposisjonen tok videre til orde for å vurdere å gjennomføre provenynøytrale endringer som gir en likere apotekavanse for ulike typer legemidler. Viktig i den forbindelse er å vurdere mulige konsekvenser for apotekenes faglige arbeid, tilgangen til apotek i distriktene og for muligheten til å drive frittstående apotek.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det har vært bred politisk enighet om at legemidler i Norge skal ha lavest mulig priser, jf. St. meld. nr. 18 (2004-2005)og Innst. S. nr. 197 (2004-2005). Målet om lavest mulig priser må sees i sammenheng med målet om at pasienter i Norge skal ha sikker tilgang til effektive og sikre legemidler. I den grad disse hensynene kan være i konflikt med hverandre, må det foretas en avveining som ikke går utover hensynet til sikker og effektiv pasientbehandling.

Prisene på reseptpliktige legemidler fastsettes ut fra legemiddelprisene i ni land i EØS-området (legemidlets maksimalpris). Utsalgspris fra apotek er bestemt av legemidlets maksimalpris og en fastsatt apotekavanse som består av et krone- og prosenttillegg. For byttbare legemidler reguleres prisene i tillegg av trinnprismodellen, som skal sørge for store prisreduksjoner når et legemiddel mister sin markedsbeskyttelse (patentutløp) og det oppstår generisk konkurranse.

Det er kjent at apotek og legemiddelgrossister har en høyere fortjeneste ved salg av byttbare legemidler som selges til trinnpris enn på salg av legemidler uten generisk konkurranse. Det er gode grunner til dette, blant annet for å kompensere apotekene for det merarbeid som bytte av legemidler i apotek innebærer. Det er likevel viktig løpende å vurdere om det er behov for endringer i pris- og avansereguleringene.

I Prop. 1 S (2011-2012) orienterte Helse- og omsorgsdepartementet Stortinget om at det er tatt initiativ til en ny prisundersøkelse som skal sammenlikne prisene på byttbare legemidler mellom Sverige, Danmark og Norge. Resultatene av denne undersøkelsen var opprinnelig ventet å foreligge ved årsskiftet 2011/2012. Det har imidlertid vist seg at sammenstillingen av dataene mellom de tre landene har vært mer krevende enn tidligere forventet. Datasettene inneholder store variasjoner med hensyn til koding av ulike farmasøytiske formuleringer, mengder, former og pakningsstørrelser. Legemiddelverket har bidratt til å koble sammen data-settene, og det har vært behov for flere tilleggsbestillinger fra både Sverige og Danmark. Det er nå ventet at prisundersøkelsen vil bli publisert i løpet av sommeren 2012.

Prisnivået og apotekenes avanse ved salg av legemidler må sees i lys av en samlet vurdering av pris og avanse for både byttbare og ikke-byttbare legemidler. En rekke ulike prisundersøkelser har vist at Norge har lave priser og avanser på reseptpliktige legemidler med markedsbeskyttelse. På bakgrunn av resultatene fra den nye prisundersøkelsen på byttbare legemidler vil jeg vurdere om det er behov for endringer i strukturen for pris- og avanseregulering for legemidler i Norge, og om dagens prisnivå på byttbare legemidler er riktig med hensyn til å oppfylle målet om lavest mulig priser. Jeg vil orientere Stortinget om dette på egnet måte.