Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1498 (2011-2012)
Innlevert: 31.05.2012
Sendt: 01.06.2012
Besvart: 08.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Justisdepartementet nedsatte høsten 2010 en arbeidsgruppe for å gjennomgå en rekke sider av gjenopptakelseskommisjonens virksomhet. Arbeidsgruppen skulle innlevere rapport til departementet innen 1. april 2012.
Kan statsråden redegjøre for hvilke konklusjoner arbeidsgruppen har kommet frem til?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Arbeidsgruppen fikk fristen utsatt til 15. mai 2012, blant annet fordi Høyesterett kort tid før fristens utløp skulle behandle en sak som var svært relevant for et av de spørsmålene arbeidsgruppen skulle se på; domstolenes kompetanse ved prøving av vedtak av Gjenopptakelseskommisjonen. Arbeidsgruppen har etter det blitt noe forsinket i sitt arbeid, og har fått utsatt fristen ytterligere. Det er forventet at rapporten vil være klar i løpet av juni. Den endelige rapporten, og dens konklusjoner, vil bli offentliggjort.