Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1512 (2011-2012)
Innlevert: 04.06.2012
Sendt: 04.06.2012
Besvart: 11.06.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Vil statsråden se til at saken vedrørende dispensasjon for Løken Transport AS får en raskere progresjon og med et positivt resultat, slik at foretaket igjen får forutsigbare rammevilkår for virksomheten?

Begrunnelse

Løken Transport AS har siden sommeren 1988 hatt dispensasjon i forbindelse med transport av kalkstein. I perioden 1988 til 2008 har grensen for dispensasjon for totalvekt økt fra 66 tonn til 70 tonn. Høsten 2008 søkte bedriften om forlenget dispensasjon frem til 2012. Statens vegvesen avslo søknaden.
Imidlertid ble det med bakgrunn i Forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy, gitt med hjemmel i Lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)vist til kapittel 5 i forskriften. Da saken gjelder generelt unntak fra bestemmelsene i forskriften og ikke dispensasjon i enkelttilfelle, er det Vegdirektoratet som skal behandle søknadene i første instans, med klageadgang til departementet. Det ble på bakgrunn av dette åpnet for mulighet for ny behandling av søknaden.
Vegdirektoratet ga avslag på søknaden 20.mai 2011.
Løken Transport klaget over vedtaket 17. juni 2011. Saken ble oversendt fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet 12. mars 2012, dvs. først etter nærmere 9 måneder etter at vedtaket ble påklaget. Saken har siden ligget til behandling i departementet.
Lokale myndigheter har i sin uttale til saken stilt seg positiv til en forlengelse av dispensasjonen for Løken Transport AS.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg kan bekrefte at Samferdselsdepartementet har til behandling en klage fra Løken Transport AS over Vegdirektoratets vedtak om å avslå forlenget dispensasjon fra vektbestemmelser i forskrift om bruk av kjøretøy. Behandlingen av klagen, både i direktoratet og i departementet, har tatt noe tid. Dette skyldes i stor grad at klagen inngår i et større sakskompleks som involverer flere selskaper, og med ulike problemstillinger som nå blir vurdert. Selskapet har imidlertid hele tiden kunnet benytte sine vogntog i tråd med den sist gitte dispensasjonen. Denne dispensasjonen gjelder inntil departementet har behandlet klagen.

Jeg kan opplyse at klagesaken vil bli ferdigbehandlet før sommeren.