Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1499 (2011-2012)
Innlevert: 31.05.2012
Sendt: 01.06.2012
Besvart: 07.06.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): I etterkant av Brennpunktdokumentaren "Verdifulle menn" som ble vist på NRK 1, uttalte arbeidsministeren til NRK den 28.09.2011: "Jeg synes dette er veldig grovt, og det er nok ikke bare jeg som er rystet. Dette er grov utnyttelse av mennesker i en veldig vanskelig situasjon. Forholdene som er avdekket er klare eksempler på arbeidsmiljøkriminalitet som må møtes med de strengeste virkemidlene."
Står arbeidsministeren fortsatt for denne uttalelsen, og på hvilket faktagrunnlag baserer hun sin uttalelse?

Begrunnelse

Den 27. september 2011 viste NRK 1 Brennpunktdokumentaren "Verdifulle menn", hvor det angivelig ble avdekket sosial dumping på Westcon i Ølen.
I programmet kom det frem at Arbeidstilsynet ved flere tilfeller hadde vært på Westcon-Verftet, men de hadde ikke avdekket de forhold av den typen Brennpunkt fremstilte. De mest alvorligste forholdene NRK programmet pekte på var at flere arbeidstakere fra Øst-Europa skulle ha lønninger på angivelig 50 kroner i timen, og at flere av arbeiderne ble innkvartert på trange brakker eller stuet sammen i soverom i privathus. Altså at de hadde uverdige boforhold.
Undertegnede har vært på besøk hos Westcon den 14. mai 2012, hvor det ble avholdt møter med både ledelse, tillitsvalgte og representanter for de innleide. Det ble i dette møtet foretatt en grundig gjennomgang av de forhold som Brennpunktprogrammet pekte på. Det var en unison tilbakemelding både fra ledelse, tillitsvalgte, og de innleide at man ikke kjente seg igjen i det bildet NRK hadde skapt av bedriften. I tillegg kunne bedriften dokumentere og tilbakevise på en god måte at de alvorlige forholdene som Brennpunktprogrammet, angivelig hadde avdekket, ikke var tilfellet.
Undertegnede mener de uttalelsene arbeidsministeren kom med til NRK den 28.09.2011, var av en slik karakter at det er av interesse og vite hvilke faktagrunnlag hun baserer sine uttalelser på, og om hun fortsatt står denne uttalelsen.
Undertegnede vil understreke at det er svært alvorlig om norske bedrifter bedriver arbeidsmiljøkriminalitet, og er enige i at dette er noe man må slå hardt ned på. Men det er også svært alvorlig om ledende politikere i statsrådsposter kommer med uttalelser som kan oppfattes som beskyldinger om at deler av vårt næringsliv bedriver arbeidsmiljøkriminalitet, og spesielt i de tilfeller der fakta viser at så ikke er tilfellet.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: På bakgrunn av tips gjennomførte Arbeidstilsynet et tilsyn ved Westcon Yard AS i Ølensvåg 10. august 2011. Under tilsynsbesøket ble det blant annet avdekket flere alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene, samt brudd på reglene om innkvartering av arbeidstakere. I NRKs Brennpunktprogram 27. september 2011 om sosial dumping i verftsindustrien ble det opplyst om Arbeidstilsynets funn under nevnte tilsynsbesøk.

Etter at Arbeidstilsynet ga varsel om pålegg for de avdekkede bruddene på arbeidsmiljøloven, opplyste verftet at de hadde rettet opp flere av forholdene. Arbeidstilsynet har imidlertid vedtatt fem pålegg overfor selskapet, og flere av påleggene gjelder alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Verftet oppgir å være uenig i tilsynets lovtolkning på enkelte punkter og har påklaget flere av påleggene til Direktoratet for arbeidstilsynet. Selskapet har imidlertid opplyst at det allikevel vil rette opp forholdene som ligger til grunn for påleggene, og at de derfor har endret praksis på de områdene påleggene gjelder. De opprettholder imidlertid klagen på vedtakene, og Arbeidstilsynet Vestlandet vil oversende klagen til Direktoratet for arbeidstilsynet for klagebehandling på ordinær måte.

Jeg tar til etterretning at selskapet er uenig i Arbeidstilsynets oppfatning og lovtolkning på flere punkter. Det er uansett positivt at verftet retter opp forholdene som ble avdekket under Arbeidstilsynets tilsynsbesøk hos virksomheten.

Som representant Eriksson er klar over er arbeidet for et seriøst arbeidsliv og kampen mot sosial dumping sentralt for denne regjeringen. En aktiv holdning til arbeidslivsområdet i kombinasjon med solid tilsynsinnsats er av avgjørende betydning for at vi fortsatt skal ha et godt organisert arbeidsliv og et godt arbeidsmiljø.