Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1504 (2011-2012)
Innlevert: 01.06.2012
Sendt: 04.06.2012
Besvart: 12.06.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Regjeringen fraråder norske borgere å inngå avtaler med surrogatmødre i utlandet. Departementet har flere ganger det siste året sendt ut pressemeldinger om arbeidet med midlertidig regelverk som skal sikre barn født av surrogatmødre som allerede er i Norge.
Hvorfor bruker ikke statsråden anledningen til å informere om dette rådet når hun informerer om midlertidig regelverk for å sikre barn som er i Norge?

Begrunnelse

Regjeringen fraråder norske borgere å inngå avtaler med surrogatmødre i utlandet. Statsråden arbeider nå med midlertidig regelverk som skal sikre barn født etter slike avtaler og som allerede er i Norge. Dette er et viktig arbeid. Forskrift om anerkjennelse av farskap er akkurat vedtatt og forslag om midlertidig lov er på høring. Det antas at grunnen til at disse utformes som midlertidige er at man ønsker å sikre barna som allerede er i Norge, mens man i størst mulig grad ønsker å begrense tilsvarende situasjoner i fremtiden. Det vises til pressemeldinger fra departementet 30.mars og 24.mai. Når man på en slik bakgrunn kunngjør regelverk som er midlertidig, ville det være en svært god anledning til å minne om det klare rådet som norske myndigheter har gitt. Flere av de vanskelige situasjoner voksne og barn har kommet i etter bruk av surrogatmor i utlandet, skyldes at man ikke har skaffet seg tilstrekkelig informasjon om lovverk og myndighetenes håndtering på forhånd. Det burde anspore statsråden til å være nøye med å informere om frarådingen, ved alle anledninger hvor dette er naturlig.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Jeg orienterer om at departementet gir informasjon om surrogati på sine hjemmesider. Her er dilemmaer og juridiske problemstillinger knyttet til surrogati presentert, og det fremheves blant annet at eggdonasjon/surrogati ikke er tillatt i Norge. Risikoen ved å benytte surrogati i utlandet er også beskrevet her. Videre frarådes norske borgere å inngå avtaler med surrogatmødre i utlandet på hjemmesidene til et utvalg norske utenriksstasjoner der surrogati er en aktuell problemstilling. Jeg legger til at det også er sendt informasjon fra norske myndigheter om norsk lovgivning til et utvalg utenlandske infertilitetsklinikker. Det er riktig at det i den senere tids pressemeldinger om de midlertidige ordningene for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet, ikke er gitt noen generell fraråding til norske borgere om å inngå avtale om surrogati i utlandet. Dette har sammenheng med at formålet med de midlertidige ordningene er å sikre at barna som allerede befinner seg i Norge får etablert nødvendige juridiske bånd til i hvert fall én av sine omsorgspersoner. Jeg utelukker imidlertid ikke at det i framtidige pressemeldinger kan være aktuelt å fraråde norske borgere å inngå avtaler om surrogati i utlandet dersom det er hensiktsmessig.