Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1511 (2011-2012)
Innlevert: 01.06.2012
Sendt: 04.06.2012
Besvart: 08.06.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vei- og jernbaneprosjekter som overstiger 750 millioner kroner skal gjennomgå en uavhengig ekstern analyse der man kvalitetssikrer prosjektet. I finansministerens svar på skriftlige spørsmål Dokument nr. 15:558 (2011-2012) kommer det frem at regjeringen åpner for unntak fra ordningen med ekstern kvalitetssikring i særskilte tilfeller.
Hvilke kriterier legges til grunn for at et samferdselsprosjekt skal få slippe henholdsvis KS1 og KS2?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Siden 2000 har statlige investeringsprosjekter med anslått kostnad over 500 mill. kroner vært undergitt særskilt kvalitetssikring av kostnadsoverslag og styringsunderlag (KS2). I 2005 ble ordningen utvidet til også å omfatte konseptvalget (KS1). Kvalitetssikringen utføres av private virksomheter som har inngått rammeavtale med Finansdepartementet.

Ved innføringen av KS1 i 2005 ble det lagt til grunn en gradvis implementering av KS1-ordningen. I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 er det redegjort nærmere for ekstern kvalitetssikring, jf. bl.a. punkt 2.2.2. I meldingen framgår det at fritak fra KS1 har vært basert på følgende kriterier:

- Prosjekt der det etter plan- og bygningsloven foreligger vedtatt kommune(del)plan og eventuelt reguleringsplan eller der planprosessen er kommet langt slik at planvedtak snart er i vente.

- Prosjekt som har vært behandlet i Stortinget gjennom stortingsproposisjon eller NTP 2006-2015 og der vedtak forutsetter videre utredning og planlegging med sikte på bygging.

- Prosjekt som i hovedsak er utbedring av eksisterende veg.

- Prosjekt med planlagt oppstart i inneværende planperiode (2006-2009) blir fritatt fra KS1 selv ved forsinket oppstart.

Gjeldende rammeavtale om ekstern kvalitetssikring ble inngått 4. mars 2011. Avtalen viderefører ordningen med KS1 og KS2 med noen endringer og presiseringer. Terskelverdien på 500 mill. kroner, som hadde stått uendret siden 2000, ble økt til 750 mill. kroner. Det kan gis unntak fra KS1 for prosjekter som ikke har vesentlige konseptuelle sider, og fra KS2 for prosjekter der risikoen antas å være liten. Jeg viser for øvrig til nærmere redegjørelse for ordningen med KS1 og KS2 og gjeldende rammeavtale om ekstern kvalitetssikring i Prop. 1 S (2011-2012) for Finansdepartementet.