Skriftlig spørsmål fra Ida Marie Holen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1519 (2011-2012)
Innlevert: 04.06.2012
Sendt: 05.06.2012
Besvart: 12.06.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Ida Marie Holen (FrP)

Spørsmål

Ida Marie Holen (FrP): Mener ikke statsråden at et departement ikke skal overkjøre lokale vedtak, og hvor lang tid vil det ta før Nedre Eiker kommune får svar fra departementet slik at utbygging av Buskerud Park-prosjektet kan starte?

Begrunnelse

Reguleringsplanen for Krogstad senterområde ble vedtatt i Nedre Eiker kommunestyre 28. september 2011, da var alle innsigelser trukket. Planene innebærer blant annet utvidelse av kjøpesenterdelen, 250 boliger, pendlerparkering, en opprusting av elvebredden, flomsikring, et kollektivknutepunkt, badeland og kulturhus. I etterkant av kommunens vedtak sendte miljøverndepartementet et brev der de stanset planene og utbyggingen ble stoppet. Miljøvernministeren var på befaring i Krogstad senterområde den 9. januar. Kommunen frykter nå at tomta bare skal bli et grelt minnesmerke over en svunnen tid dersom miljødepartementet stopper utbyggingsplanene.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Miljøverndepartementet innkalte reguleringsplan for Krokstad senterområde den 04.10.2011, for å vurdere om planen er i tråd med nasjonal kjøpesenterpolitikk. Etter plan- og bygningsloven kan departementet av eget tiltak oppheve eller endre en reguleringsplan som er vedtatt av kommunen dersom den strider mot nasjonale interesser, regional plan eller kommuneplanens arealdel.

Reguleringsplanen åpner bl.a. for en utvidelse av dagens handelsareal på 43500 m2 til 64000 m2. Dette er en betydelig økning, og utvidelsen innebærer at Buskerud Park blir et av landets største kjøpesentre.

Etter at jeg ble miljøvernminister har jeg satt meg inn i saken. Jeg ser positivt på den helhetlige byutviklingen og opprustningen av området som kommunen ønsker å få til. En avgjørelse krever imidlertid vanskelige avveininger der de lokale hensynene må veies opp mot gjeldende nasjonal kjøpesenterpolitikk uttrykt ved Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre, og fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur for Buskerud.

Jeg er klar over at det har gått lang tid siden departementet innkalte reguleringsplanen, og jeg vil prioritere arbeidet med å sluttbehandle saken.