Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1523 (2011-2012)
Innlevert: 05.06.2012
Sendt: 06.06.2012
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 14.06.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Hva kan og vil statsråden gjøre for å bosette asylsøker med oppholdstillatelse som har ventet i 7 år på bosetting i en kommune?

Begrunnelse

Det fremkommer i oppslag i NRK Østfold at asylsøker ved mottak i Hobøl kommune har ventet 7 år på bosetting ute i en kommune. Det opplyses at asylanten har psykiske problemer og at dette har vært medvirkende til at asylsøkeren med oppholdstillatelse ikke bosettes.
Jeg antar at mannens helsetilstand ikke blir bedre av at han ikke bosettes og kommer i permanente omgivelser med eget hjem og arbeide.
Det er urovekkende at det tar så mange år etter at mannen er innvilget opphold å bosette.
Kommunalministeren bes redegjøre for de virkemidler som både IMDI og regjeringen har for å sikre at vedtak om permanent opphold blir effektuert.
Samt hva som gjøres for at den omtalte situasjon ikke fortsetter.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Målsettingen er at de som har fått vedtak om opphold som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse skal være bosatt innen 6 måneder. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) rapporterer at i april 2012 var 68 % bosatt inne fristen på 6 måneder og 90 % innen 12 måneder. Det er til og med april i år bosatt 1 485 personer hvorav 1 082 personer fra mottak. Det totale antallet bosettingsklare i mottak øker og ved utgangen av april var det 2 752 personer i mottak som ventet på bosetting. Jeg er bekymret for denne utviklingen og har til vurdering ulike tiltak for effektivisering av dagens bosettingsordning for å få raskere bosetting i kommunene.

Ved bosetting av flyktninger med kjente alvorlige funksjonshemminger og atferdsvansker, kan kommunene søke om et ekstraordinært tilskudd på inntil 800 100 kroner per år i 5 år. Dette tilskuddet kommer i tillegg til det ordinære integreringstilskuddet. Ekstratilskuddet må også sees i sammenheng med Kommunal- og regionaldepartementets toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester. Det er til sammen 417 personer som har utløst det ekstraordinære tilskuddet fra IMDi de 5 siste årene, ifølge tall per 1.1.2012. Det tilsvarer i gjennomsnitt 83 personer per år. Antallet har vært økende, men må sees i forhold til at det de senere årene er bosatt 5 – 6 000 flyktninger per år. Ved inngangen til 2012 arbeidet IMDi med å finne en bosettingskommune til 39 lengeventende flyktninger med krevende helseutfordringer.

For noen få personer med varige og omfattende hjelpebehov er ventetiden før bosetting svært lang, og ofte over 12 måneder. Dette gjelder i all hovedsak personer med psykiske lidelser, eller omfattende adferdsproblemer. Mange kommuner vegrer seg for å bosette denne lille gruppen av flyktninger med særlig store hjelpebehov. Begrunnelsen kommunene gir er at ekstratilskuddene som opphører etter 5 år i noen tilfeller ikke dekker utgiftene. Dette gjelder særlig i de tilfeller personen har en oppholdstillatelse som ikke utløser rettigheter til uføretrygd og andre trygdeytelser. Denne avgrensede gruppen omfatter ifølge IMDi 10-20 personer årlig, og utgjør en særskilt utfordring i bosettingsarbeidet.