Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1525 (2011-2012)
Innlevert: 05.06.2012
Sendt: 06.06.2012
Besvart: 14.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Telemark Politidistrikt har hatt kontakt med Politidirektoratet (POD) om muligheten til å få etablere et prosjekt med beredskapsordning for utrykningsenheten(UEH). En slik ordning vil bety mye for totalberedskapen og rask respons ved skarpe oppdrag. Prisen er så vidt jeg vet bare 2,5 mill. kroner per år, men POD sa de ikke hadde midler til dette.
Vil statsråden gå inn og støtte at det etableres et slikt prosjekt i Telemark Politidistrikt, og se om dette kan være en god måte å styrke beredskapen i politidistriktene på?

Begrunnelse

Utrykningsenheten (UEH) i Politiet er en enhet som skal rykke ut ved skarpe oppdrag og i Telemark har man hatt mye fokus på dette, og vært tidlig ute med nye metoder. Man var nr 2 ut i Norge med ressursbilkonseptet, skyting pågår startet man med 2 år før det kom på temalisten til Politihøyskolen (PHS). De har sertifisert personell for å jobbe inne på industriområder. Vinterkurs med tanke på skarpe oppdrag osv. Flere av mannskapene har også fått utvidet førstehjelpskompetanse, slik at man er best mulig rustet til å møte kriser og skarpe oppdrag. Fordi man i dag ikke har en beredskapsordning, vil det ta lenger tid og være tilfeldigheter som avgjør hvilke ressurser man har tilgjengelig. Det er derfor svært ønskelig å få laget en ordning med en beredskapsturnus som gjør at politidistriktet til enhver tid har ressurspersoner som kan stille på kort varsel ved kriser og skarpe oppdrag.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Politiet har siden 22. juli 2011 vurdert rapporter og ulike tilnærminger knyttet til økt beredskap i politiet ved større hendelser.

Det er av stor betydning at det nasjonale og det lokale beredskapsnivå sees i sammenheng. Mange tiltak er allerede gjennomført, som for eksempel økt helikopterberedskap.

Politiets beredskapshåndtering etter 22. juli 2011 har vært gjenstand for intern evaluering gjennom rapporten til det såkalte ”Sønderlandutvalget”. Beredskap og beredskapsordninger i politiet er sentrale spørsmål som er drøftet i rapporten. I etterkant av ”Sønderlandrapporten” har Politidirektoratet bedt om at hvert enkelt politidistrikt kommenterer læringspunktene i rapporten og starter arbeidet med forbedring der man identifiserer relevante læringspunkter.

I tillegg kommer 22. juli kommisjonens rapport, som skal legges frem i august 2012. Det forventes at denne rapporten blant annet vil omhandle og diskutere politiets beredskapsnivå, kapasitet, kompetanse m v.

I etterkant av terrorhandlingen den 22. juli har også Politidirektoratet igangsatt en risiko- og sårbarhetsanalyse som skal være ferdig avsluttet høsten 2012. Dette arbeidet fokuserer i hovedsak på politiets innsatskapasitet i den første fasen ved større hendelser. Det foregår i dag uttesting av politiets kapasitet til å takle slike hendelser og svarene fra dette vil også bety mye for politiets fremtidige beredskap.

Det skal også legges frem en Stortingsmelding (resultatreformen), blant annet om politiets organisering, høsten 2012, hvor beredskap mv. drøftes. Denne meldingen vil også innhente kunnskap og erfaringer fra gjennomførte evalueringer og innspill etter foreløpige funn i risiko- og sårbarhetsanalysen.

Vi finner det hensiktsmessig å avslutte de pågående undersøkelser/evalueringer etter 22. juli 2011 og sammenstille disse med allerede avsluttede arbeider. Det er viktig at lokale beredskapstiltak, slik det vises til fra Telemark politidistrikt inngår i en helhetlig nasjonal og lokal plan for hvordan politiets beredskap skal være i fremtiden, basert på de granskinger/undersøkelser som nå er gjort og gjøres etter terrorhandlingene 22. juli. Politidirektoratet vil være viktige i dette arbeidet.