Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1527 (2011-2012)
Innlevert: 05.06.2012
Sendt: 06.06.2012
Besvart: 18.06.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I forbindelse med drift av Oslofjordtunnelen og problemstillinger i forbindelse med forslag om bygging av rv 13 Ryfast er det satt fokus på vedlikeholds- og oppgraderingskostnader ved undersjøiske veitunneler. Ikke minst er det påpekt at slike kostnader ved undersjøriske tunneler er langt høyere enn for andre typer veianlegg.
Kan statsråden legge frem en oversikt som generelt angir årlige vedlikeholdskostnader, når oppgraderingsbehov inntreffer og hva dette vil være for hhv ny vei, bru og tunneler?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen har gjennomsnittstall for drifts- og vedlikeholdskostnader for veg i dagen og tunneler. For bruer er det vanskelig å oppgi generelle kostnader på grunn av store variasjoner avhengig av brutype og alder.

I vegtunneler er miljøet langt mer korrosivt enn for veg i dagen. I tillegg har vegtunneler andre utfordringer med hensyn til regularitet og sikkerhet for trafikanter, noe som innebærer større behov for styring, overvåkning og beredskap enn for veg i dagen. Alle vegtunneler med lengde over 500 meter behandles som særskilte brannobjekter og følges opp spesielt av både Statens vegvesen og aktuelle kommuner (brannvesen).

Statens vegvesen opererer med følgende årlige drifts- og vedlikeholdskostnader for veg i dagen og vegtunneler med lav til middels årsdøgntrafikk (under 7 000 kjøretøy), som utgjør om lag 80 pst. av riksvegnettet:

• Veg i dagen: 135 000 – 400 000 kr/km

• Vegtunnel «i dagen»: 400.000 – 600 000 kr/km

• Undersjøisk vegtunnel: 800.000 – 1 300 000 kr/km

Statens vegvesen har ikke kostnadsdata for full oppgradering av veg i dagen, og det må påregnes store variasjoner. En slik oppgradering vil trolig omfatte utskifting av overbygning og drenering, evt. noe breddeutvidelse. For tunneler er byggemetodene i prinsippet de samme, men med litt skjerpede kvalitetskrav ved materialvalg for undersjøiske tunneler. Selv om miljøet er litt mer korrosivt i undersjøiske tunneler, er det liten grunn til å anta at oppgraderingskostnadene vil være særlig forskjellige. Det som ofte gir store utslag, er mulighetene for å gjennomføre effektiv trafikkavvikling under arbeidsoperasjoner. Hittil har oppgradering av tunneler vært svært kostbart, særlig på grunn av dårlige løsninger for vann- og frostsikring. Med den standarden som det nå legges opp til, forventes det reduserte levetidskostnader for tunneler. På denne bakgrunn anslår Statens vegvesen følgende oppgraderingskostnader for veg i dagen og vegtunneler:

Kostnad

(av byggekostnad) Behov for oppgradering (etter bygging)

Veg i dagen

- utskifting av overbygning, drenering 30-40 pst. Ca. 50 år

Vegtunnel

- vann-, frost- og øvrig sikring 30-40 pst. Ca. 50 år

- vegteknisk utstyr og elektro 15-25 pst. Ca. 20 år

Lenke til svaret med tabell i pdf-format