Skriftlig spørsmål fra Åge Starheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1528 (2011-2012)
Innlevert: 05.06.2012
Sendt: 06.06.2012
Besvart: 13.06.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): Har statsråden godkjent sal av sjuhusbygget i Florø og nedlegging av Florø sjukehus?

Begrunnelse

Ein er gjennom media blitt kjend med at det er dialog med tanke på eit sal av bygningsmassen til Florø sjukehus frå Helse Førde til Flora kommune. Det er også vist til ein intensjonsavtale mellom dei to partane der Helse Førde forpliktar seg til å lokalisere enkelte tenester i kommunen som motyting for at kommunen overtek bygningsmassen.
Det vert også vist til at Helse Førde skal flytte sin aktivitet ut av sjukehuset i Florø, og finne andre lokalitetar i kommunen for dei tenestene dei eventuelt vil oppretthalde.
Totalt sett betyr dette at Helse Førde flyttar spesialisthelsetenestene ut av sjukehuset, i tillegg til at ein sel bygningen til Flora kommune. Florø sjukehus er då, på tross av lovnader frå regjeringspartia i Soria Moria, pr. definisjon nedlagt.
Helse Førde opplyser også til NRK at dei har vald å "ikkje vidareføre" dagens kirurgiske poliklinikk, på tross av vedtak frå Helseministeren i 2008 om at denne skulle vidareførast.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse- og omsorgsdepartementet skal godkjenne salg av statlig eiendom i spesialisthelsetjenesten når verdien overstiger 10 mill. kroner. Dette følger av helseforetakslovens § 31 og de fullmakter som er gitt i vedtektene for de regionale helseforetakene. Den aktuelle eiendommen i Florø har en verdi som ligger over denne grensen, og skal følgelig forelegges departementet hvis den skal selges. Helse- og omsorgsdepartementet har per i dag ikke mottatt noen forespørsel fra Helse Vest RHF om behandling av en eventuell sak om salg.