Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1535 (2011-2012)
Innlevert: 06.06.2012
Sendt: 07.06.2012
Besvart: 14.06.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Det er på ny mangel på melk og markedsregulator Tine ber om 3 % i ekstraordinær kvoteøkning. Det er bare kort tid siden forrige oppregulering av kvotene. Ved den reguleringen fikk ikke foretak som er i produksjonstaket for enkeltbruk eller samdrifter anledning til å øke sin produksjon. Statsråden har innflytelse på disse reguleringene.
Hva er begrunnelsen for ikke å anbefale benyttet all tilgjengelig produksjonskapasitet når markedet trenger en produksjonsøkning?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: For å kunne oppnå dette er det behov for å ha grenser for hvor store melkeproduksjonsforetak kan bli.

Grensene for produksjonen (produksjonstakene) er fastsatt i protokoller fra forhandlinger mellom staten og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Produksjonstakene er satt til 400 000 liter for enkelbruk og 750 000 liter for samdrifter.

Kvotedrøftingene mellom avtalepartene i januar 2012 gav som resultat at melkeprodusentene kan øke sin produksjon med 3 prosent i kvoteåret 2012/2013, i forhold til det som var utgangspunktet for kvoteåret 2011/2012 innenfor de rammene produksjonstakene setter. Det er enkeltbruk og samdrifter under hhv. 400 000 og 750 000 liter som kan utnytte denne muligheten. Disse foretakene utgjør i overkant av 95 pst. av alle enkeltbruk og samdrifter i Norge.

Det framgår videre av samme referat at: ”Avtalepartene vil ta en statusgjennomgang av markedssituasjonen i august 2012”.

Departementet har nå fått en henvendelse fra Tine om å øke kvotene og har derfor innkalt til kvotedrøftingsmøte 18. juni. Landbruks- og matdepartementet fastsetter kvotene etter innspill fra Tine og drøftinger med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.