Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1536 (2011-2012)
Innlevert: 06.06.2012
Sendt: 07.06.2012
Besvart: 13.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hva er statsrådens oppfatning av samtykkekravet basert på stortingsvedtak 485 vedtatt 10. mai 2012, og hvilken form dette skal ha?

Begrunnelse

Det ble i Stortinget vedtatt følgende den 10. mai 2012 vedr Narkotikamarkering i skolene:
Vedtak 485:

"Stortinget ber regjeringen presisere overfor politiet at det må innhentes skriftlig samtykke fra elever før det gjennomføres eventuelle personverninngripende narkotikaaksjoner ved skolene."

I etterkant av debatten har det oppstått en debatt om hvordan dette vedtaket vil bli fulgt opp knyttet til når ett eventuelt samtykke må innhentes. Høyre legger til grunn at det ikke er tale om at det skal innhentes samtykke for hver enkelt gang, men at dette kan løses ved at man for eksempel samtykker enten for hvert år eller for hele skoleperioden.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: I forbindelse med Stortingets behandling av Innst. 229 S (2011 – 2012), jf. Dokument 8:39 S (2011 – 2012) vedtok Stortinget å be regjeringen presisere overfor politiet at det må innhentes skriftlig samtykke fra elever før det gjennomføres eventuelle personverninngripende narkotikaaksjoner ved skolene, jf. vedtak 485.

Som jeg viste til i mitt brev av 20. januar d.å. til justiskomiteen i forbindelse med komiteens behandling av ovennevnte sak, er det behov for mange ulike forebyggende tiltak mot misbruk av narkotika. Bruk av narkotikahund i forebyggende tjeneste på skoler i Oslo er et slikt ledd i politiets forebyggende arbeid blant unge. I denne sammenheng inngikk Oslo politidistrikt en avtale med Oslo kommune i 2011 for å formalisere samarbeidet om narkotikaforebyggende innsats i videregående skoler. Av avtalen framgår det at en slik innsats forutsetter at det foreligger et fritt og informert samtykke fra den enkelte elev, dog ikke i skriftlig form.

Stortingets vedtak forutsetter at forebyggende innsatser med narkotikahund i skolen skal skje etter skriftlig samtykke fra elevene. Innhenting av samtykke kan tenkes gjennomført på flere måter. I denne sammenheng er jeg kjent med at Oslo politidistrikt allerede i brev av 4. juni d.å. til Politidirektoratet, Riksadvokaten, Oslo kommune ved byråd for kultur og utdanning, samt Politihøgskolen, har tatt opp spørsmålet om hvilke konsekvenser Stortingets vedtak vil ha for det forebyggende arbeidet i skolen, herunder hvilke prosedyrer man skal ha ved innhenting av samtykke fra elevene. Oslo politidistrikt opplyser i ovennevnte brev at man vil holde fram med de forebyggende skoleinnsatsene, noe som er i samsvar med Stortingets ønske, jf. vedtak 483. Av brevet framgår det også at Oslo politidistrikt og Oslo kommune vil reforhandle avtalen om skoleinnsatser for å følge opp Stortingets vedtak. Jeg finner det derfor på nåværende tidspunkt mest hensiktsmessig at de samarbeidende partene vurderer hvordan man best kan komme fram til prosedyrer for å innhente samtykke fra elevene, der også elevene kan tas med på råd for å få til god oppslutning om forebyggende innsats i skolene. Jeg vil på denne bakgrunn følge saken nøye for å se at Stortingets ønske følges opp.