Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1540 (2011-2012)
Innlevert: 07.06.2012
Sendt: 07.06.2012
Besvart: 14.06.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Kystverket besluttet 15.11.01 å flytte losbordingspunktet fra "Kvitsøy 2" til "Kvitsøy 1" av sikkerhetsmessige grunner for normale tankskip (over 30 000 GRT). Dette skulle gjelde tankskip klassifisert for å transportere farlig eller forurensende gods/last, og betyr at los må flys om bord med helikopter.
Vil statsråden ta initiativ til å fjerne dette kravet for tankskip som skal inn til service/reparasjon og som ikke har verken farlig eller forurensende last om bord?

Begrunnelse

Konsekvensen av Kystverkets beslutning om å flytte losbordingspunktet er at loser må flys om bord i helikopter. Dette betyr at gebyr/avgift øker med ca. 53 %, og kostnaden for loshelikopter kan ligge i størrelsesorden 130 000 kroner for et skipsanløp i Rogaland. Når et tankskip skal inn til service eller reparasjon har de verken farlig eller forurensende last ombord; ikke mer enn et cruiseskip måtte ha. Denne kostnaden har ikke konkurrerende verksteder i utlandet, og resultatet er dessverre at tankbåter velger bort verksteder i Rogaland på grunn av denne ekstra kostnaden.
Det vil derfor kunne være fornuftig å innføre unntak fra losbording fra "Kvitsøy 1" for alle tankbåter som skal inn til verkstedsopphold/service forutsatt at skipet ikke har farlig eller forurensende last ombord. I last regnes ikke vanlig bunkers.
Unntaket vil ikke ha noen provenyeffekt for staten siden ekstrakostnadene kun går til dekning av helikoptertransporten. Statens inntekter ville snarere kunne øke som følge av økt verdiskaping og skatteinntekter til Norge.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Kystverket har opplyst at bakgrunnen for endringen i 2001 som det vises til i spørsmålsstillingen var en vurdering av en bedret skipssikkerhet i området.

Navigering av stor tonnasje i dette farvannet krever god planlegging. Et større areal og tidlig tilbringing av los om bord bidrar til å redusere faren for ulykker. Boknafjordområdet har, i følge tall fra sjøtrafikksentralen på Kvitsøy, ca 125 000 skipsbevegelser i året. Dette er den høyeste trafikktettheten langs norskekysten. I tillegg til ordinær skipstrafikk har farvannet stor aktivitet innen transport av farlig og forurensende last, passasjertrafikk, ferger og cruiseskip.

Kystverket viser til at bruk av losbåt er hovedregelen ved losbording. Dette inkluderer også tankskip over 30 000 BT i Rogalandsområdet. I dårlig vær kan losbåt av sikkerhetshensyn ikke benyttes ved losbordingsfeltet ”Kvitsøy 1”. Den aktuelle fartøysgruppe tilbys derfor lostransport med helikopter. Fartøyene som ikke ønsker å benytte helikopter kan takke nei til dette, men må da vente utenfor det lospliktige området ved dårlig vær inntil været tillater at losbåten kan føre losen ut til losbordingsfeltet.

I begrunnelsen for spørsmålet er losbording av tankskip over 30 000 BT sammenlignet med losbording av cruiseskip som følger andre regler. Kystverket opplyser at det er riktig at bunkerskapasiteten ofte kan sammenlignes. Forskjellen ligger imidlertid i forholdet til gass i lastetankene på et tankskip. For at et tankskip skal være gassfritt, skal det ikke være rester av hydrokarboner i lastetankene. Tankene må altså være spylt og fri for lasterester og tankene må være luftet og målt/inspisert før ankomst. Alle lasteliner skal være spylt og det skal ikke være noen slop (vaskevann med hydrokarboner) om bord. De to fartøystypene er dermed ikke direkte sammenlignbare. Av hensynet til sikkerheten er regelverket derfor forskjellig.

Avslutningsvis vil jeg gjøre oppmerksom på at regjeringen våren 2012 har nedsatt et offentlig utvalg som vil foreta en samlet gjennomgang av lostjenesten. Innstillingen fra utvalget forventes avgitt våren 2013, og vil gi oss et grunnlag for en bred drøftelse av lostjenestens innhold og omfang.