Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1544 (2011-2012)
Innlevert: 07.06.2012
Sendt: 08.06.2012
Besvart: 14.06.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil statsråden legge til rette for at alle bønder får øke sin produksjon, også de som produserer 400 000 liter, og hvis ikke kan statsråden garantere for at vi får nok melk slik at vi ikke får en ny melkekrise?

Begrunnelse

Jeg tok i spørsmål 15:1275 til statsråden opp forskjellsbehandlingen av norske bønder som produserer 400 000 liter melk. Vi leser i Nationen 06.06. at Tine mangler 30 millioner liter melk, og ønsker å øke melkekvoten 3 prosent.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: En av målsetningene i Meld. St. Nr. 9 (2011-2012) Om landbruks- og matpolitikken er at det skal legges til rette for en variert bruksstruktur over hele landet. Forskrift om kvoteordningen for melk av 23.12.11 nr 1502 fastslår at formålet med ordningen er ”å tilpasse melkeproduksjonen til avsetningsmulighetene i markedet innenfor de målsetninger Stortinget har fastsatt, herunder distriktsprofil og variert bruksstruktur”.

For å kunne oppnå dette er det behov for å ha grenser for hvor store melkeproduksjonsforetak kan bli.

Grensene for produksjonen (produksjonstakene) er fastsatt i protokoller fra forhandlinger mellom staten og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Produksjonstakene er satt til 400 000 liter for enkelbruk og 750 000 liter for samdrifter.

Kvotedrøftingene mellom avtalepartene i januar 2012 gav som resultat at melkeprodusentene kan øke sin produksjon med 3 prosent i kvoteåret 2012/2013, i forhold til det som var utgangspunktet for kvoteåret 2011/2012 innenfor de rammene produksjonstakene setter. Det er enkeltbruk og samdrifter under hhv. 400 000 og 750 000 liter som kan utnytte denne muligheten. Disse foretakene utgjør i overkant av 95 pst. av alle enkeltbruk og samdrifter i Norge.

Det framgår videre av samme referat at: ”Avtalepartene vil ta en statusgjennomgang av markedssituasjonen i august 2012”.

Departementet har nå fått en henvendelse fra Tine om å øke kvotene og har derfor innkalt til kvotedrøftingsmøte 18. juni. Landbruks- og matdepartementet fastsetter kvotene etter innspill fra Tine og drøftinger med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.