Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1545 (2011-2012)
Innlevert: 07.06.2012
Sendt: 08.06.2012
Besvart: 15.06.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Ifølge Kommunal Rapport 7. juni 2012, har kommunestyret i Kautokeino for andre gang sagt nei til et svensk gruveselskap som vil starte virksomhet i kommunen.
Hvilke tanker har statsråden om dette, og hvilken betydning kan dette få for regjeringens bebudede strategi for mineralnæringen generelt, og spesielt for Nord-Norge?

Begrunnelse

I forbindelse med statsrådens tilsvar til Dokument 8:153 S (2010-2011) bemerket nærings- og handelsministeren at en arbeidet med en egen strategi for mineralnæringen.
Dette ble gjentatt i Meld St 22 (2011-2012) Verktøy for vekst - om Innovasjon Norge og Siva SF.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Den næringspolitikken hver enkelt kommune driver, er av stor betydning. Kommunene har et ansvar for å legge til rette for nyetableringer som kan gi arbeidsplasser og positive lokale og regionale ringvirkninger. Kommunene kan gjennom blant annet et langsiktig og grundig planarbeid gjøre mye for å skape nye arbeidsplasser og bidra til samfunnets verdiskaping. Det er også av stor betydning at regelverket, slik som for eksempel plan- og bygningsloven og mineralloven, legger et godt grunnlag for dette arbeidet.

Kautokeino kommune har i to runder valgt å ikke vedta endelig program for arbeidet med planforslag og konsekvensutredning etter at høring er gjennomført. En slik praksis er uvanlig, men vurderes ikke å være et brudd med dagens regelverk.

Saken reiser viktige spørsmål knyttet til den kommunale planprosessen og tilrettelegging for næringsvirksomhet generelt. Jeg har tidligere signalisert at hensynet til et forutsigbart regelverk for mineralutvinning er blant de temaene som vil bli vektlagt i arbeidet med strategi for mineralnæringen. Nærings- og handelsdepartementet har mottatt flere innspill om kommunenes rolle i planprosessen ved etablering av mineraluttak. Dette er også noe næringen fremhever som viktig. Planprosessen, herunder kommunens rolle i mineralsaker som omfattes av bestemmelsene om konsekvensutredninger, er blant temaene som vil bli vurdert i arbeidet med strategien.