Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1548 (2011-2012)
Innlevert: 07.06.2012
Sendt: 08.06.2012
Besvart: 15.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): I svar på spørsmål nr. 1396 skriver statsråden at hun ikke ser noen grunn til bekymring ved at et stort antall rettssaker blir omberammet eller avlyst. Mange innen domstolene hevder at et stort antall straffesaker må omberammes i svært kort tid før hovedforhandling fordi påtalemyndigheten har glemt å stevne vitnene.
Er statsråden kjent med denne problemstillingen og hva gjøres i så fall for å innskjerpe rutinene hos påtalemyndigheten?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Etter å ha blitt forelagt problemstillingen som er reist i spørsmålet opplyser riksadvokaten at det ikke foreligger noen samlet oversikt over omfanget av straffesaker som må utsettes på grunn av manglende vitnestevning. Han legger imidlertid til at det ikke samsvarer med hans erfaring at påtalemyndigheten i et stort antall straffesaker glemmer å stevne vitner. Utsettelser av saken kan imidlertid bli resultatet av at man ikke lykkes i å oppspore tiltalte eller sentrale vitner for å forkynne stevningen. I Oslo har statsadvokatembetet og lagmannsretten hatt et samarbeidsmøte i mai i år for å drøfte hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere antall tilfeller av mislykkede forkynnelser av stevninger i straffesaker. Oslo politidistrikt er også trukket inn i denne prosessen.

På samme måte som riksadvokaten antar jeg at denne utfordringen kan møtes rundt om i landet ved at påtalemyndigheten, politiet og domstolene sammen drøfter spørsmålet dersom manglende forkynnelser skulle bli et problem.