Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1554 (2011-2012)
Innlevert: 07.06.2012
Sendt: 12.06.2012
Besvart: 19.06.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvor stor markedsandelen må være for at det er forsvarlig å være markedsregulator?

Begrunnelse

Styreleder i Nortura utalte følgende i Nationen 18.04.12. om at Nortura har mistet markedsandeler til konkurrentene "Nedgangen fører og til at vi nærmar oss eit nivå der det blir vanskelig å utøve rolla vår som markedregulator"

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Markedsreguleringen i jordbrukssektoren er hjemlet i Omsetningsloven. Omsetningsrådet er etter loven ansvarlig for markedsregulering av jordbruksvarer, herunder fastsetting av aktuelle reguleringstiltak og satser for disse. Rådet skal videre gjennomføre kontroll av markedsregulators aktivitet og evaluere både de ulike reguleringstiltakene og om reguleringen samlet fungerer tilfredsstillende innenfor hver sektor.

I Jordbruksavtalen er det fastsatt at Tine, Nortura og Norske Felleskjøp skal være markedsregulator for hhv. melk, kjøtt/egg og korn.

Det viktigste tiltaket som markedsregulator gjennomfører, er ikke de enkelte reguleringstiltakene isolert sett, men det løpende arbeidet med prognoser og påfølgende prisfastsetting overfor produsentene og engrosmarkedet. Prisfastsettingen er et virkemiddel for å oppnå en langsiktig tilpasning mellom tilbud og etterspørsel. Gjennom prognoser og prisfastsetting har samvirket virkemidler for å balansere markedene før det oppstår et overskudd. Dermed vil man kunne unngå store kostnader til håndtering av overskudd av produsert vare og oppnå vesentlig mindre risiko for pristap.

Markedsregulator må ha en vesentlig markedsandel i førstehåndsomsetningen av jordbruksråvarer for at prissignalene overfor produsentnivå og engrosmarkedet skal ha den nødvendige effekt for å bidra til balansering av tilførsel og etterspørsel av jordbruksråvarer. Jeg vil også vise til at markedsregulator må ha anlegg over hele landet for å kunne håndtere mottaksplikten overfor produsentene.

Det er ikke fastsatt noen nedre grense for hvor stor markedsandel som markedsregulator må ha for å kunne utøve regulatorrollen. Med avtakende andel av den totale varestrømmen, vil det være vanskeligere for Tine, Nortura og Felleskjøpet å kunne oppfylle sitt markedsreguleringsansvar.

Når det gjelder informasjon om hvilken markedsandel hver enkelt markedsregulator har per i dag, vil jeg vise til redegjørelsen om dette i brev av 13.04.12 til Stortinget vedrørende Dokument 8:66 S (2011-2012) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold og Torgeir Trældal om å skille markedsregulatorrollen og markedsaktørrollen i matvaresektoren.