Skriftlig spørsmål fra Frøydis Sund (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1556 (2011-2012)
Innlevert: 08.06.2012
Sendt: 11.06.2012
Besvart: 15.06.2012 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Frøydis Sund (SV)

Spørsmål

Frøydis Sund (SV): Norsk forbund for utviklingshemmede melder at Husbanken har innvilget støtte til store institusjonslignende bofellesskap for utviklingshemmede. I møtereferat mellom Husbanken og Tvedestrand kommune gjør Husbanken det klart at de ikke vil forholde seg til Stortingets holdning til saken.
Hvordan vil statsråden sørge for at Husbanken følger opp Stortingets enstemmige innstilling om at oppbygging av nye store institusjoner for utviklingshemmede ikke skal finne sted?

Begrunnelse

"Komiteen er bekymret for at organisatoriske begrunnelser i økende grad brukes for å begrunne manglende selvbestemmelse. Komiteen understreker at tjenestetilbud utmåles etter en individuell vurdering til den enkelte, og at det derfor ikke er anledning til å tildele tjenester kollektivt. Det er komiteens syn at det er av stor viktighet å følge boligsituasjonen til mennesker med utviklingshemning tett for å hindre tendenser til reversering av ansvarsreformen på tross av politisk enighet om det motsatte.
Komiteen viser til at det ved implementeringen av ansvarsreformen ble gjort presiseringer fra Kommunaldepartementet til Husbanken i dokumentet:
Retningslinjer og minimumskrav for Husbankens vurdering av boliger for mennesker med psykisk utviklingshemning. I retningslinjene fastslo departementet at antallet boenheter ved samlokalisering burde begrenses til to til fem enheter.
Komiteen slutter seg til denne vurderingen og understreker forpliktelsene som følger av den. Komiteen viser videre til at St0rtingets intensjon ved ansvarsreformen var å avslutte et kapittel med institusjoner for å sikre retten til selvstendige liv. Oppbygging av institusjoner bryter med denne intensjonen."

Norsk forbund for utviklingshemmede publiserte 7. juni 2012 referat fra et møte mellom Tvedestrand kommune og Husbanken på forbundets nettsider. Der tydeliggjøres det at Husbanken ikke har innvendinger mot å bevilge støtte til prosjekter som haren innretning som er i strid med Stortingets intensjon.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Tvedestrand kommune har planlagt bygging av et bofellesskap for utviklingshemmede med 12 boliger. Formannskapet har enstemmig innstilt prosjektet til kommunestyret og saken skal behandles i kommunestyret 19. juni.

Denne saken reiser sentrale og viktige spørsmål om kommunenes arbeid med bosetting av utviklingshemmede. Jeg vil imidlertid understreke at saken det refereres til, ennå ikke er behandlet eller vedtatt i Husbanken. Husbanken har så langt deltatt i et møte med Tvedestrand kommune og har mottatt en kommunestyresak og beskrivelse av prosjektet. Spørsmålet om antall boliger ble tatt opp i møtet med kommunen. Husbanken informerte her om at det ikke er satt noe øvre tak på antall boliger i slike prosjekter, og at dette er et spørsmål som må vurderes konkret i den enkelte sak. Kommunens egne vurderinger tillegges stor vekt i Husbankens vurdering. I denne aktuelle saken er antall boliger drøftet i saksfremstillingen til livsløpskomiteen og kommunestyret i Tvedestrand kommune. Ut i fra en vurdering basert på faglige hensyn, økonomiske hensyn, kommunens egne erfaringer med tilsvarende løsninger og ønsket fra flertallet av de pårørende, har kommunen valgt en samlokalisert boligløsning. Husbanken har også fått opplyst at kommunen er i prosess for å legge til rette for utviklingshemmede som ønsker å etablere egne boliger. Dette skal nå diskuteres i Rådet for funksjonshemmede, og kommunen planlegger å sette ned et ad hoc-utvalg med representanter fra kommunen, brukerne og boligstiftelsen for å se nærmere på muligheten for å eie (kjøpe) egne boliger. Husbanken opplyser at de på bakgrunn av denne helhetsvurderingen, har gitt signaler om at prosjektet kan få investeringstilskudd.

Når kommunen skal bygge boliger til utviklingshemmede er det to tilskuddsordninger fra Husbanken som er aktuelle. Dette er investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser og tilskudd til utleieboliger. I Husbankens veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem ”Rom for trygghet og omsorg” fremgår det at Husbankens anbefalinger om boligløsninger for utviklingshemmede tar utgangspunkt i grunnlaget for ansvarsreformen. Husbanken anbefaler videre at det bygges små grupper med fra fire til åtte boliger. I veilederen for tilskudd til utleieboliger fremgår det at tallet på samlokaliserte boliger for vanskeligstilte bør være så lavt at en oppnår normalisering og integrering i vanlig bomiljø. Disse føringene danner utgangspunktet for Husbankens dialog med kommunene, men kommunenes egne vurderinger blir også tillagt betydelig vekt.

Det kan stilles spørsmål om disse føringene er tilstrekkelige. Forskning viser at bofellesskap har blitt en mer dominerende boform for utviklingshemmede enn tidligere. Det har vært en økning i antall personer som bor i samme bofellesskap, og utviklingen går i retning av at en økende andel bor i bofellesskap som er beregnet på flere grupper. Jeg er bekymret for denne utviklingen, og har derfor tatt initiativ til et forskningsprosjekt som skal se nærmere på hvilke vurderinger som har blitt gjort av kommunen, Husbanken, Fylkesmannen og eventuelt andre samarbeidspartnere forut for beslutningen om å etablere botilbudene. Vi vil særlig se på hvilke hensyn som ligger til grunn for etablering av større botilbud og belyse fordeler og ulemper ved ulike alternativer.

Kommunal- og regionaldepartementet arbeider nå med en stortingsmelding om boligpolitikk. Departementet deltar også i arbeidet med stortingsmelding om utviklingshemmedes levekår, et arbeid som ledes av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Som ledd i dette arbeidet er det naturlig å se nærmere på utviklingen som har funnet sted og vurdere eventuelle nye tiltak.