Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1558 (2011-2012)
Innlevert: 08.06.2012
Sendt: 11.06.2012
Besvart: 14.06.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Hvilke grep vil man ta fra norsk side for å holde det internasjonale presset oppe mot terrorregimet i Teheran både når det gjelder deres grove brudd på menneskerettighetene og deres økende destabilisering av regionen?

Begrunnelse

Regimet i Iran har i løpet av sine år ved makten henrettet over hundre tusen mennesker. Teokratiet driver systematisk tortur og iverksetter barbariske straffemetoder og har i over 30 år grovt krenket menneskerettighetene til det Iranske folk. Både politiske motstandere, intellektuelle, religiøse og etniske minoriteter blir utsatt for de groveste overtramp.
Ifølge Amnesty International ble antall henrettelser i 2011 fordoblet og de siste uker og måneder har vi sett ytterligere økning av disse bestialske straffemetoder.
De iranske makthaverne utgjør også en stor kilde til ustabilitet i regionen både gjennom sitt samarbeide med de syriske makthavere som har gått til krig mot sin egen befolkning og infiltrering og intervensjon blant annet i Libanon og Palestina.
Det iranske regimets atomvåpenprogram utgjør også en økende trussel i regionen.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg ser med sterk bekymring på menneskerettighetssituasjonen i Iran og er også urolig over Irans innflytelse på konfliktene i Midtøsten. Regjeringen gir regelmessig uttrykk for sine synspunkter i direkte kontakt med iranske myndigheter, og på ulike nivå. Norge tar dessuten aktivt del i det internasjonale arbeid for å avklare alle sider ved Irans kjernefysiske programmer. Det gjør vi både gjennom politisk dialog og sanksjoner. Regjeringens bekymring for utviklingen i Iran var blant de tema jeg omtalte min siste utenrikspolitiske redegjørelse i Stortinget.

Når det gjelder menneskerettighetssituasjonen i Iran, følger vi denne tett. Det er en av hovedoppgavene for den norske ambassaden i Teheran. Vi er kjent med at det har vært en økning i antallet henrettelser i Iran. I perioden 7. - 24. mai ble det registrert 40 bekreftede henrettelser. Ytterligere syv personer ble hengt på offentlig sted 7. juni.

Regjeringen jobber for full avskaffelse av dødsstraff og Norge har gjentatte ganger protestert mot Irans utstrakte bruk av uakseptable straffemetoder. Våre protester er fremført direkte overfor Irans myndigheter og i relevante internasjonale fora, som FNs menneskerettighetsråd og FNs generalforsamling. Norge vil fortsette å rette søkelyset på menneskerettighetssituasjonen i Iran.

Iran er en viktig regional aktør og har i likhet med sine naboland strategiske interesser i regionen. Regjeringen er opptatt av at Iran skal spille en mer konstruktiv rolle i regionen enn de gjør i dag og det er noe vi arbeider med å få til gjennom regelmessig diplomatisk kontakt.

Det er foruroligende at det fortsatt råder uklarhet om Irans kjernefysiske programmer. Hovedansvaret for dette hviler på iranske myndigheter, som i en årrekke har vist manglende samarbeidsvilje med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). Uklarhetene omkring atomprogrammet undergraver Den internasjonale ikke-spredningsavtalen (NPT) og øker faren for at nye stater vil se seg tjent med å tilegne seg kjernevåpen.

Norge støtter aktivt opp om den pågående internasjonale innsatsen for å få til en fredelig og politisk løsning på spørsmålet om Irans atomprogram. De fem faste medlemmene av FNs Sikkerhetsråd og Tyskland (den såkalte ”5+1”- kretsen) leder sammen med EUs Høyrepresentant an i de internasjonale bestrebelsene. Det har allerede vært avholdt to forhandlingsrunder og det neste møtet vil finne sted i Moskva 18. – 19. juni.

Fra norsk side har vi gjennom lang tid oppmuntret til en forhandlingsløsning gjennom et slikt internasjonalt engasjement.

Parallelt med ”5+1”- forhandlingene er det viktig at IAEA viderefører samtalene med Iran for blant annet å sikre den nødvendige åpenhet om alle sider ved landets atomprogram. Vi støtter fullt opp under disse bestrebelsene og vil fortsette dette arbeidet aktivt når vi fra høsten av går inn i IAEAs styre.