Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1559 (2011-2012)
Innlevert: 08.06.2012
Sendt: 11.06.2012
Besvart: 19.06.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Ifølge korrespondanse mellom Riksrevisjonen og Utdanningsdirektoratet i perioden desember 2010 til januar 2011 har forholdene knyttet til eierstrukturen ved privatskolen Akademiet Bergen vært kjent.
Hva er årsaken til at departementet ikke har iverksatt tilsyn før VG satte søkelys på saken i juni 2012?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg vil vise til at privatskoleloven bestemmer at alle offentlige tilskudd skal komme elevene til gode. Det er ikke tillatt med åpne eller skjulte uttak av midler, eller andre disposisjoner, som medfører at offentlige tilskudd og skolepenger ikke kommer elevene til gode. Slike disposisjoner kan for eksempel være leie av lokaler til en leie over markedspris og lønn til ansatte og styrehonorarer utover det som kan anses som et rimelig vederlag. Forbudet innebærer også at skolen ikke kan gi utbytte eller på annen måte overføre overskudd til eierne eller nærstående.

Statlig tilsyn er et viktig virkemiddel for å sikre at privatskolelovens bestemmelser blir oppfylt. Jeg vil peke på at Utdanningsdirektoratet, som overtok tilsynet med private skoler fra fylkesmennene 1. august 2009, arbeider målrettet for å utvikle et forsvarlig system for gjennomføring av tilsyn med private skoler. Formålet med overføringen av tilsynsansvaret var å gi Utdanningsdirektoratet ansvaret for en helhetlig styring med forvaltningsoppgavene på privatskolefeltet. For å styrke tilsynsvirksomheten har direktoratet allerede gjennomført en rekke utviklingstiltak. Det er bl.a. utviklet en helhetlig strategi, plan og metode for planlegging og gjennomføring av tilsyn med de private skolene.

I tilsynsvirksomheten skal direktoratet blant annet på bakgrunn av risikovurderinger gjøre prioriteringer både med hensyn til tema for tilsynets undersøkelser, hvilke skoler som til enhver tid skal undersøkes samt framgangsmåten undersøkelsene skjer etter. Privatskolelovens forarbeider (Ot.prp. nr. 37 (2006-2007)) peker også på at tilsyn med private skoler skal bygge på stikkprøvekontroll gjennom et system som utføres forsvarlig. Jeg vil i tillegg peke på at det ikke er slik at privatskolenes virksomhet kun kontrolleres i tilfeller der det åpnes regulært tilsyn. Skolene blir kontrollert allerede på etableringstidspunktet gjennom den Utdanningsdirektoratets godkjenningsordning, herunder kravet om driftstillatelse. Den årlige gjennomgangen av årsregnskaper utgjør en kartlegging og kontroll basert på dokumentasjon samtlige skoler er forpliktet til å levere.

Riksrevisjonen har på generelt grunnlag tatt opp utfordringer knyttet til en komplisert og omfattende eierstruktur ved enkelte privatskoler, og som eksempel vist til Akademiet-gruppen. Jeg legger til grunn at direktoratet vil ta med seg dette ved valg av tilsynsobjekter i årene fremover.

VG hadde 7. juni et oppslag om privatskolen Akademiet Bergen. Jeg har bedt Utdanningsdirektoratet om gå gjennom påstandene i oppslaget og på det grunnlag vurdere om det bør iverksettes tilsyn med skolen.