Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1561 (2011-2012)
Innlevert: 08.06.2012
Sendt: 11.06.2012
Besvart: 15.06.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Kan finansministeren gi et anslag på endring i inntektsposter og utgiftsposter på statsbudsjettet som følge av lønnsoppgjøret?

Begrunnelse

Lønnsoppgjøret medfører økte lønninger, som igjen gir økte skatteinntekter, økt arbeidsgiveravgift, etc. Økte lønninger gir også økte kostnader på statsbudsjettet, og lavere marginer i bedriftene.
Forslag til føring på poster i statsbudsjettet bes angitt. Tall ønskes også for anslag på økte skatteinntekter som følge av lønnsforhøyelse isolert, samt nettoendring (justert for lavere inntektsskatt fra bedriftene som følge av høyere lønnskostnader).

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Lønnsoppgjøret påvirker offentlige budsjetter via flere kanaler. Endringer i statsbudsjettets utgifter som følge av årets lønnsoppgjør for statsansatte er omtalt i Prop. 128 S (2011-2012) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2012 mv., som ble lagt fram 8. juni 2012. Bevilgningsbehovet knyttet til budsjettkompensasjon for lønnsoppgjøret i det statlige tariffområdet anslås her til 1,6 mrd. kroner, som etter vanlig praksis foreslås bevilget på kap. 2315 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet. Anslått årslønnsvekst er noe høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2012.

Også trygdeoppgjøret har betydning for statens inntekter og utgifter. Endringer i statsbudsjettets utgifter som følge av årets trygdeoppgjør er omtalt i Prop. 125 S (2011-2012) Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2012, som ble lagt fram 1. juni 2012. Trygdeoppgjøret er i samsvar med forutsetningene som ble lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2012.

Utfallet av lønnsoppgjørene i privat og offentlig sektor vil også påvirke statsbudsjettets inntekter. Siden bedriftene er etterskuddspliktige vil endringer i bedriftsskatter påvirke statsbudsjettet med et etterslep. Oppdaterte anslag for utviklingen i norsk økonomi og statsbudsjettets skatteinntekter vil bli lagt fram i Nasjonalbudsjettet 2013.