Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1563 (2011-2012)
Innlevert: 08.06.2012
Sendt: 11.06.2012
Besvart: 15.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hvorfor mener regjeringen det er behov for å klargjøre "gjeldende bestemmelse om opphold på grunn av barns tilknytning til Norge" når regelverket ifølge regjeringen er "hensiktsmessig", og vil denne klargjøringen føre til at UNE vil få adgang til å tillegge ulovlig botid i riket som et argument for "særlig tilknytning til riket", jf utlendingsloven § 38 annet ledd?

Begrunnelse

8. juni la regjeringen fram stortingsmeldingen Barn på flukt. Meldingen skal ifølge regjeringen bidra til kunnskap og en balansert diskusjon om hvilke tiltak som best kan ivareta barn på flukt.
På s. 12 i stortingsmeldingen kan vi lese at:

”Regjeringen mener dagens regelverk om oppholdstillatelse til barn på grunn av tilknytning opparbeidet gjennom lang botid i Norge er hensiktsmessig”.

Men på s. 13 står det likevel at:

”For å sikre likebehandling og en praksis som ivaretar hensynet til barnets beste i tråd med lovgivers hensikt, ønsker Regjeringen å klargjøre gjeldende bestemmelse om opphold på grunn av barns tilknytning til Norge”.

På s. 62 står det i meldingen at:

”Regjeringen mener generelt at terskelen for å gi en tillatelse på humanitært grunnlag må være høy, fordi en liberal praksis kan få stor betydning for den samlede innvandringen til Norge.”

En utlending bryter utlendingsloven dersom vedkommende oppholder seg i riket uten gyldig oppholdstillatelse.
Brudd på utlendingsloven kan i dag føre til utvisning, jf utlendingsloven § 66. Brudd på utlendingsloven er i dag ikke et argument for å få opphold på humanitært grunnlag. Venstre har flere ganger foreslått at botid i riket bør være et hensyn som utlendingsmyndighetene kan tillegge vekt ved avgjørelse av om opphold kan gis på humanitært grunnlag, jf. Utlendingsloven § 38 annet ledd. Undertegnede kan ikke se at stortingsmeldingen gir svar på om regjeringen ønsker en endring fra dagens praksis på dette punktet.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Utlendingsloven § 38 om oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn slår fast at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn. Samtidig slår utlendingsforskriften § 8-5 fast at barns tilknytning til riket skal tillegges “særlig vekt” ved vurderingen av om slik oppholdstillatelse skal gis. Regjeringen mener dagens regelverk ivaretar barn på en god måte.

Den senere tids praksis i UNE tyder på at det i en del saker legges mer vekt på innvandringsregulerende hensyn enn hva som ble forutsatt da regelverket ble vedtatt, samtidig som praksis fremstår som lite entydig. Regjeringen mener derfor det er behov for å tydeliggjøre hvordan bestemmelsen skal forstås. Formålet er å sikre likebehandling og en praksis som ivaretar hensynet til barnets beste i tråd med lovgivers hensikt.

I Meld. St. 27 (2011–2012) om barn på flukt understreker Regjeringen at både oppholdstid som asylsøker og oppholdstid etter endelig avslag teller med ved vurderingen av barns tilknytning. Dette er ikke nytt. Det fremgår klart av forarbeidene til bestemmelsen om opphold på grunn av barns tilknytning at “også oppholdstid etter at barnet har fått endelige avslag må telle med”, jf. vedlegg 8 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010. Det er også i samsvar med dagens praksis i UNE. Regjeringens klargjøring innebærer derfor ingen markant endring på dette punkt.

Regjeringen mener imidlertid at ulovlig opphold og oversittet utreisefrist i seg selv skal tillegges mindre vekt enn aktiv motarbeidelse av retur, når barnet har en tilknytning til Norge som tilsier at oppholdstillatelse bør innvilges. Det presiseres derfor i meldingen at oversittet utreisefrist og ulovlig opphold i denne sammenheng er å betrakte som mindre tungtveiende innvandringsregulerende hensyn.