Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1565 (2011-2012)
Innlevert: 08.06.2012
Sendt: 11.06.2012
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 18.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Det er nylig kommet brev fra Kriminalomsorgen om at private/ideelle rusinstitusjoner ikke lenger skal brukes til § 12 soning. Heretter skal kun institusjoner innen spesialisthelsetjenesten brukes. I tillegg er det gjort klart at det skal føres en mer restriktiv praksis for innvilgelse av § 12 soning, og at behandlingsbehov skal søkes løst i fengselet, med mindre NAV betaler kostnadene.
Hva er bakgrunnen for at man politisk har akseptert en slik drastisk omlegging som vil ramme de aller svakeste rusavhengige?

Begrunnelse

De som rammes av dette er i stor grad de som ikke har rettigheter innen spesialisthelsetjenesten. § 12 soning gir først og fremst føring til rusbehandling, og mange av de innsatte som har behov for dette, har ikke lenger rett til behandling i spesialisthelsetjenesten. Den vanligste årsaken til det er at de ikke tidligere har klart å nyttiggjøre seg behandling, og dermed har brukt opp mulighetene sine. Dette reagerer jeg sterkt på, at svært syke rusavhengige, er fratatt behandlingsmuligheter, kanskje for resten av livet. Ofte er dette de svakeste rusavhengige, og det må jo nettopp være disse som kvalifiserer til behandling framfor soning. Dette kan være mennesker uten bolig, noen er svakt psykisk utviklingshemmet.
Flere ideelle institusjoner har til nå gitt meget gode tilbud til rusavhengige, på § 12 soning. Det må etter min mening være behovet for rusbehandling hos den enkelte som avgjør om den det gjelder kan få § 12 soning, ikke utgiftene til § 12 soning, slik Kriminalomsorgen begrunner denne omleggingen med. Jeg antar at utgiftene for samfunnet vil bli høyere ved en slik omlegging. Institusjonene kan vise til gode resultater av sitt arbeid på dette feltet.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Innledningsvis vil jeg opplyse om at Justis- og beredskapsdepartementet ikke har gitt signaler om at private og ideelle organisasjoner ikke lenger skal brukes til § 12 soning eller at det skal være en restriktiv praksis i § 12 overføringene.§ 12 opphold i private og ideelle institusjoner skal fortsatt være en viktig del av kriminalomsorgens tilbud til innsatte.

Det aktuelle brevet representanten viser til, er sendt 20. januar 2012 fra Kriminalomsorgen region sør til fengslene i regionen. Bakgrunnen for Kriminalomsorgen region sør sitt brev til fengslene at regionen ønsker samme nivå på antall § 12 overføringer og antall døgn i § 12 institusjoner som i landet for øvrig. Regionen argumenterer med at det ikke bør være store regionale forskjeller i innvilgelse av § 12. I 2011 innvilget region sør nesten dobbelt så mange § 12 overføringer som de andre regionene, både til behandlingsinstitusjoner og til private og ideelle institusjoner.

Det har i mange år vært et politisk mål å øke antall innsatte som overføres til § 12 soning og antall døgn i § 12 institusjoner. I 2011 var det på landsbasis 526 innsatte som ble overført til § 12 soning, og det er en svak økning sammenliknet med året før. Det er fortsatt viktig å prioritere § 12 overføringer, både til behandlingsinstitusjoner som har avtale med Helseforetak og til private og ideelle rehabiliterings- og omsorgsinstitusjoner.

Regionene har i 2011 og 2012 prioritert etablering og drift av 13 rusmestringsenheter i fengslene. Rusmestringsenhetene kan ikke erstatte § 12 opphold, men skal motivere innsatte til å ønske et liv uten rusmisbruk og kriminalitet. Et viktig mål med rusmestringsenhetene er at innsatte skal overføres til § 12 eller annen behandling etter endt opphold.

Dersom regionenes ambisjonsnivå i år skulle føre til en nedgang i § 12 overføringer, vil Justis- og beredskapsdepartementet iverksette nødvendige tiltak.