Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1570 (2011-2012)
Innlevert: 11.06.2012
Sendt: 12.06.2012
Besvart: 18.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Hvorfor har PSTs ressurser ute i politidistriktene blitt redusert de siste årene og vil det ikke være riktigere med større grad av balanse mellom PSTs ressurser sentralt og i distriktene?

Begrunnelse

I PSTs evalueringsrapport av 16.mars fremkommer det at PST har færre ansatte ute i distriktene nå enn for 10 år siden(s. 9 og 10). I samme periode har antallet ansatte i PST sentralt økt betydelig. Slik jeg ser det, vil det være nødvendig at opptrappingen av ansatte skjer i større skala også i distriktene, da mange potensielle terrormål befinner seg der. Når tiltak skal iverksettes, skjer det ofte med utgangspunkt i et distrikt utenfor Oslo og det er da nødvendig med ressursmessig handlingsrom der ute. Jeg lurer på om man har mindre fokus på terrorfaren i distriktene eller om det er slik at man mener det er mindre risiko der sammenliknet med den som finnes sentralt i Oslo.
Jeg ønsker å bli meddelt statsrådens synspunkter på disse problemstillinger.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: PST har et nasjonalt ansvar for å forebygge terror. Ved PST-enhetene i politidistriktene dekkes lønnsmidler, husleie og øvrige driftsmidler av politidistriktets budsjett. Tildelte midler fra Den sentrale enhet (DSE) er øremerket overtidsbruk og reisekostnader. Siden 2001 har utviklingen i antall PST-stillinger i distriktene vært som følger:

År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Stillinger 144 117 117 117 122 123 123 127 126 127 127

Nedgangen i stillinger fra 2001 til 2002 skyldes at Justisdepartementet i St.meld. nr. 22 (2000-2001) Politireform 2000, foreslo at ordningen med regionalt nivå i overvåkingstjenesten skulle avvikles. Forslaget ble understøttet av de organisatoriske og strukturelle forslag og prinsipper som departementet for øvrig bygget på i Politireformen. Begrunnelsen var at organisasjonsstrukturen med regionale ledd i for stor grad bandt opp ressurser ved regionsentralene og at det i noen grad også resulterte i dobbeltarbeid, forsinkelser og for liten grad av kontaktskapende virksomhet og annet operativt, forebyggende arbeid.

Siden 2002 har antall stillinger ved PST-enhetene i politidistriktene økt fra 117 til 127. Det er med andre ord ikke riktig at PSTs ressurser i politidistriktene er redusert de siste årene. Andelen som har gått til lokale PST-enheter har imidlertid vært jevnt synkende gjennom perioden 2003-2010 (fra 3,0 % til 1,2 %). Dette skyldes ikke reduserte ressurser til distriktene, men en økning i ressurstildelingen til DSE, blant annet som følge av at DSE i 2006 fikk ansvar for livvakttjenesten.

Det er videre riktig at DSE ved begynnelsen av året holder tilbake noe mer penger til reiser og overtid i lokale enheter enn tidligere. Disse midlene blir brukt til å støtte de lokale PST-enhetene som på grunn av arbeidsmengden får særlige ressursbehov i løpet av året.

Lenke til svaret med tabell i pdf-format