Skriftlig spørsmål fra Trond Røed (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1571 (2011-2012)
Innlevert: 11.06.2012
Sendt: 12.06.2012
Besvart: 25.06.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Trond Røed (FrP)

Spørsmål

Trond Røed (FrP): I Oslofjordtunellen vil Statens vegvesen iverksette bygging av en tunnel til, samtidig som KVU av en ny fast forbindelse mellom Østfold og Vestfold er igangsatt. Tunellen holdes også fortsatt stengt for tyngre kjøretøy da det mangler brannvernutstyr.
Vil statsråden påse at tilstrekkelig brannvernutstyr kommer på plass snarest, og mener statsråden at Oslo og sentrale deler av Akershus også bør være med å påvirke den kommende KVU for ny fast forbindelse over fjorden?

Begrunnelse

Norge har i dag 1 000 tunneler. Av dem er 31 undersjøiske og har en stigningsgrad på 5 % eller høyere. En av disse er Oslofjordtunnelen. I tillegg kommer 10 andre veitunneler som har tilsvarende høy stigningsgrad. Disse tunnelene utgjør bare 4 % av alle tunneler her i landet, men står for nær halvparten av alle tunnelbranner og tilløp i perioden fra 2008 til 2011. I Oslofjordtunnelen har det vært syv branner og tre tilløp de siste tre årene, og den er dermed den desidert farligste tunnelen i hele Norge. I rapporten fra TØI fremkommer det at undersjøiske tunneler er dobbelt så dødelige i forhold til veier i friluft. Det er også dokumentert at det oppstår en rekke tekniske problemer i Oslofjordtunnelen. Allikevel vil Statens vegvesen bygge en tunnel til. Brannsjefen i Follo som har ansvaret for Oslofjordtunnelen hevder de kan imøtekomme og åpne for tyngre kjøretøy dersom de kan få på plass en egnet utrykningsvogn for industribrannvern og noen brannforebyggende tiltak i tillegg til det arbeide som allerede nå er gjort. Dette vil være betydelig rimeligere enn en tunnel til som vil bli like bratt, og ikke løser varmgangproblemene til tyngre kjøretøy. Statens vegvesen har avslått søknaden om økonomisk støtte til industribrannvogn og nødvendig brannvern. En relativ liten kostnad i forhold til det kommunene og næringslivet taper hver eneste dag tunnelen er stengt for tyngre kjøretøy. Statens Vegvesen har også igangsatt et arbeid med KVU av en ny krysning over fjorden. I prosjektplanen kan det syntes som at det er viktig å få på plass en ekstra tunnel nå, slik at det kan bli bygget en bro mellom Horten - Moss en gang i fremtiden. En alternativ løsning vil kunne være å lage en bro løsning nå, geografisk i mellom som vil kunne dekke behovet for transportløsninger både innenfor Vestregionen og tungtransportens behov for sikker krysning av fjorden. Statens Vegvesen hevder selv i prosjektplanen at Oslofjordtunnelen ligger for langt nord til å betjene transport mellom kontinentet og områder på Sør og Vestlandet. Dersom det velges en trasé over Vestby – Søndre Hurum og til Sande vil mertiden i reise være relativ liten. Distansen mellom avkjøring Moss til ny avkjøring over til Hurum er ca 9 km og gjennomføres på E-6 på 7 minutter. Tilsvarende på E-18 og vestsiden. En slik løsning vil bidra til å løse mange kollektivutfordringer en har i og rundt Oslo. Dette vil også gi store fordeler og kunne utløse et stort felles bo- og arbeidsmarked i hele indre Oslofjord. Samt avlaste for mye av den trafikken som i dag belaster E-18 gjennom Oslo, Asker og Bærum.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Oslofjordtunnelen har i tiden fra åpning fram til juni 2011 hatt flere branntilløp og branner med større kjøretøy, som gjør at risikobildet for denne vegtunnelen har vært annerledes enn det som var forutsatt da den ble bygget. Etter en større brann ble vegtunnelen stengt for større kjøretøy i juni 2011.

I perioden juni 2011 frem til i dag har Statens vegvesen i samarbeid med Søndre Follo Brannvesen (SFB) m.fl. gjennomført en rekke med tiltak som skal redusere sannsynligheten for at brann oppstår og redusere konsekvensene ved brann. Etter dette skal tunnelen være like sikker som andre tilsvarende vegtunneler i Norge.

Da Oslofjordtunnelen ble planlagt ble det vedtatt å bygge tunnelen med to felt i et løp. Samtidig ble det vedtatt å bygge et løp til når trafikkmengden blir høyere enn 8 000 kjøretøyer/døgn. Trafikken begynner nå å nærme seg denne grensen. Derfor har Statens vegvesen satt i gang en regional og lokal prosess med planlegging av et andre løp. Utrykningsvogn er ikke et alternativ til et nytt tunnelløp.

Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden. Utredningen skal gjennomføres sammen med Jernbaneverket og Kystverket og være ferdig i løpet av 2013. Den skal vurdere aktuelle konsepter for å betjene økt etterspørsel etter personreiser og godstransport på tvers av Oslofjorden. I KVU-arbeidet vil det bli vurdert andre muligheter for å krysse fjorden enn i korridoren mellom Moss og Horten.

Berørte myndigheter, blant annet kommuner, fylkeskommuner og fylkesmannsembeter rundt fjorden fra Telemark til Østfold, deltok sammen med andre interessenter på et idé-verksted i midten av april. Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og berørte kommuner i Akershus er også invitert til å delta i utredningens eksterne referansegruppe. Denne gruppa skal være et forum for utveksling av informasjon og diskusjon av behov, mål og konsepter underveis i arbeidet. I tillegg sendes ferdig KVU til alle interessenter på høring. Det vil derfor være gode muligheter for Oslo og Akershus å påvirke KVU-arbeidet.