Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1578 (2011-2012)
Innlevert: 12.06.2012
Sendt: 13.06.2012
Besvart: 22.06.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Norge har et omfattende etterslep i vedlikehold av både riks- og fylkesveier. Under denne regjeringen har det økt. Om økningen stopper i 2012 er usikkert. Derimot er det sikkert at nye beregninger viser større etterslep enn tidligere antatt. Samlet for de to veitypene henimot 100 mrd.kr. En av mange konsekvenser bør være at levetidskostnaden for nye prosjekter vurderes grundig og vektlegges tydeligere når nye prosjekter skal utredes og vedtas.
Vil statsråden iverksette arbeid for å sikre at dette gjøres?

Begrunnelse

Jeg viser til at nye veiprosjekt, bruer og tunneler kan ha stor forskjell i årlig vedlikeholdskostnader. Levetiden kan også variere og kostnadene for nødvendig opprustning for å forlenge levetid kan også variere.
Jeg viser bl.a. til rapporten Vegdirektoratet har laget om forfall knyttet til bruer, ferjekaier og tunneler på fylkesveinettet; anslått til mellom 15 og 25 mrd.kr. pr 2012.
Jeg viser også til Prop. 109 S for 2011-2012 om Ryfastsambandet. I forbindelse med behandlingen av saken er det fremkommet opplysninger om at årlige vedlikeholdskostnader vil kunne være minst 130 mill.kr. pr. år. I en 20-årsperioden (bompengeperioden er 20 år) vil dette medføre samlede kostnader på 2.600 mill.kr. Disse kostnadene medfører jo at et dyrt prosjekt blir enda dyrere.
Jeg håper statsråden vil se nærmere på hvordan vedlikeholds/levetidskostnader kan få en tydeligere plass i prosjektutredning, beregning av samfunnsøkonomisk nytte og kvalitetssikring av prosjektene.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Når et nytt vegprosjekt planlegges, er vedlikeholdskostnadene en av mange konsekvenser som beregnes. Med dagens metodikk i Statens vegvesen beregnes årlige vedlikeholdskostnader for hele analyseperioden som vanligvis settes til 25 år. For tunneler består disse kostnadene av utgifter til normal drift og vedlikehold samt kostnader til framtidig rehabilitering av tunnelen. Disse samlete vedlikeholdskostnadene inngår i nytte-kostnadsanalysen for prosjektet og påvirker således direkte lønnsomheten av prosjektet ved beregning av netto nytte og netto nytte per budsjettkrone. Levetidskostnadene er dermed hensyntatt i en 25-årsperiode. Det vurderes nå mulige endringer både i analyseperiodens lengde (25 år) og levetid for anleggene (40 år), jf. arbeidet til det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som skal vurdere Finansdepartementets retningslinjer for samfunnsøkonomiske analyser.

Selv om vedlikeholdskostnadene er hensyntatt i lønnsomhetsberegningen av prosjekter, vil Statens vegvesen og departementet vurdere om drifts- og vedlikeholdskostnader bør synliggjøres mer eksplisitt i proposisjoner.