Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1579 (2011-2012)
Innlevert: 12.06.2012
Sendt: 13.06.2012
Besvart: 25.06.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Informasjon gitt i en rekke bompengeproposisjoner som nylig er behandlet av Stortinget samt spørsmål om ytterligere informasjon i forbindelse med komitebehandling gir bakgrunn for spørsmålet.
Vil statsråden endre praksis i slike saker slik at sammendrag av KS2 tas inn i proposisjonen, at KS2 rapport følger saken som trykket bilag, at alternative trafikkprognoser med tilhørende trafikkbelastning omtales, og at dimensjonering av foreslått veitiltak og trafikksikringstiltak omtales og begrunnes tydeligere?

Begrunnelse

Det er viktig at de mange enkeltsakene om finansiering av veiprosjekt som pga bompengebruk kommer til Stortinget opplyses på en god og grundig måte. Derfor bør ekstern kvalitetssikringsrapport KS2 følge saken som trykket bilag og helst også slik at sammendrag av rapporten inngår i selve proposisjonen. Det har vist seg nødvendig å stille mange spørsmål i forbindelse med saksbehandling i Transportkomiteen om trafikkprognoser, valgt veidimensjonering og trafikksikringstiltak. Det kan tyde på at informasjonen som gis i de enkelte sakene er for knapp. Jeg understreker at det er viktig - når Stortinget tar stilling til finansiering enkeltvis av nye veiprosjekt - at informasjonen er god og fullstendig. Ikke minst at
Kvalitetssikringsrapport er åpent tilgjengelig og at rapportenes konklusjoner tydeliggjøres i den enkelte sak.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Ordningen med ekstern kvalitetssikring av større statlige investeringer, KS2, ble etablert i år 2000. Formålet med KS2 er å legge til rette for god prosjektstyring innenfor definerte rammer for kostnader, gjennomføringstid og prosjektomfang. Gjennom ordninga blir det gjennomført en uavhengig kvalitetssikring av prosjektkostnaden og usikkerheten knyttet til denne. Fra 2005 har det også eksistert en ordning, KS1, med fokus på å sikre en tilfredsstillende styring av planleggingen av store prosjekt på et tidlig stadium.

Begge ordningene er etablert og videreutviklet for å støtte opp rundt regjeringens arbeid med styring av planlegging og gjennomføring av investeringsaktiviteten. Den eksterne konsulenten skal kvalitetssikre et grunnlagsmateriale fra etatene, supplert med noen egne analyser. Det foreligger gjerne et svært omfattende materiale fra etatene. Rapportene fra kvalitetssikringen er således bare en del av det faglige grunnlaget for regjeringens behandling. For å tydeliggjøre kvalitetssikringens rolle kan det siteres fra rammeavtalen mellom Finansdepartementet og de ulike kvalitetssikringsleverandørene under overskriften ”Hensikten med kvalitetssikringen”: ”Hensikten med KS1 er at Leverandøren skal bistå Oppdragsgiver med å sikre at konseptvalget undergis reell politisk styring. I siste instans er selve konseptvalget en politisk prosess som Leverandøren ikke skal ha noen rolle i. Leverandrørens funksjon er begrenset til å støtte Oppdragsgivers kontrollbehov med den faglige kvalitet på de underliggende dokumenter i beslutningsgrunnlaget.” På tilsvarende måte skal kvalitetssikrer heller ikke ha noen rolle i regjeringens politiske prosess knyttet til sine oppdrag med KS2.

Rapporter fra ekstern kvalitetssikrer inngår altså som en del av det samlede materialet som ligger til grunn for regjerningens beslutninger i de aktuelle saker som legges fram for Stortinget. Det vil etter min vurdering være lite naturlig at sammendrag av KS2-rapportene tas inn i regjeringens framlegg for Stortinget, og dermed gis en annen status enn annet underlagsmateriale, herunder ulike typer dokumenter fra aktuell etat. Likeledes vil det være unaturlig at rapportene tas inn som trykket vedlegg.

Det omtales normalt i proposisjonene når det er avvik mellom etat og kvalitetssikrer. Rapporter fra ekstern kvalitetssikrer blir gjort offentlig tilgjengelige. For KS2 skjer dette samtidig som saken oversendes Stortinget.