Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1581 (2011-2012)
Innlevert: 12.06.2012
Sendt: 13.06.2012
Besvart: 20.06.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for antall årsverk som direkte eller indirekte er tilknyttet forvaltningen av landbruket, herunder det økonomiske omfang dette utgjør?

Begrunnelse

Det har blitt hevdet av uavhengige aktører, som for eksempel media og akademia, at landbruksbyråkratiet er betydelig og at lite gjøres for å redusere det. Enkelte aktører har hevdet at det kan utgjøre opp mot 10 000 årsverk.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Jeg viser til at Landbruks- og matdepartementet i forbindelse med budsjettfremlegget har hatt en årlig rapportering på ressursbruk innen landbruks- og matforvaltningen slik Stortinget har bedt om, jf Dokument nr. 8:43 (2007-2008) og Innst. S. nr. 183 (2007-2008). Siden budsjettet for 2011 har dette vært presentert i en særskilt omtale i del III i budsjettfremlegget fra departementet.

Jeg forstår spørsmålet slik at ”direkte” tilknyttet forvaltningen henspeiler på de forvaltningsorgan som er underlagt meg, dvs. Landbruks- og matdepartementet (LMD), Mattilsynet (MT), Statens landbruksforvaltning (SLF) og Reindriftsforvaltningen (RF).

Videre tar jeg med opplysninger for Fylkesmannens landbruksavdeling som er underlagt Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren - og Innovasjon Norge, som mitt departement godtgjør for å utføre forvaltningsoppdrag på LMDs områder.

Som ”indirekte” tilknyttet forvaltningen har jeg her tatt med den kommunale landbruksforvaltningen.

I tillegg redegjør jeg for årsverkstall for LMDs forskningsinstitutter, som i noen grad også utfører forvaltningsoppgaver.

Antall landbruksrelaterte årsverk i landbruks- og matforvaltningen pr 1.1.2011:Virksomhet: Årsverk

LMD 153

Mattilsynet, SLF og Reindriftsforvaltningen 600

Fylkesmannen 333

Innovasjon Norge 100

Sum ”direkte” 1 186

Den kommunale landbruksforvaltningen 780

LMDs forskningsinstitutter 1 120

Sum totalt 3 086Mattilsynet er den klart største virksomheten med totalt 1 326 årsverk spredt over hele landet. En hovedoppgave for Mattilsynet er å ivareta forbrukernes behov ved å sikre trygg mat til befolkningen.

I Mattilsynet er 353 årsverk knyttet opp mot landbruk, mens de øvrige 973 årsverkene er knyttet opp mot næringsmiddel, akvakultur, sjømat og internasjonalt arbeid og regelverksutvikling.

Årsverkstallet for Innovasjon Norge er anslag basert på erfaringstall og –registreringer foretatt av selskapet.

Det må tas forbehold om feilkilder mht hvordan en definerer landbruksforvaltning i kommunene. I mange kommuner jobber den landbruksansvarlige ikke bare med landbruk, men også med plan- og miljøsaker.

Tallet for forskningsinstituttene gjengir tallet på ansatte. Årsverkstallet er noe mindre.

I tillegg er det bare en viss del av ressursene som anvendes i instituttene som innebærer ”forvaltning”. En større del av ressursinnsatsen vil være knyttet til forskning og utredning.Driftsbudsjett knyttet til landbruksforvaltningen (tall for 2012)

Driftsbudsjettene utgjør mer enn kostnader direkte knyttet til antall årsverk, men er den mest meningsfulle indikatoren for å besvare spørsmålet om økonomisk omfang.

Jeg tar her med tallene knyttet til mitt departements forvaltningsområde.

Virksomhet Budsjett 2012

LMD 144 mill kr

Mattilsynet 309 mill kr

SLF 175 mill kr

Reindriftsforvaltningen 43 mill kr

Fylkesmannen 280 mill kr

Innovasjon Norge 61 mill kr

Sum 1 012 mill kr

Budsjettallet for den landbruksrelaterte delen av Mattilsynet er et overslag basert på årsverksandelen. Tallet for Fylkesmannen er også et anslag.

Innovasjon Norge mottar administrasjons- og gjennomføringsstøtte for å gjøre forvaltningsoppgaver for LMD. I beløpet inngår imidlertid også prosjektmidler for større prosjekter som for eksempel norsk deltagelse i Grüne Woche.

Kommunene har ikke rapporteringsplikt til LMD, de får midlene gjennom inntektssystemet. Jeg er imidlertid opptatt av at de har kompetanse til å utføre oppgavene på LMDs forvaltningsområde.

Når det gjelder forskningsinstituttene, er disse nettobudsjetterte og deler av driften er oppdragsfinansiert. Instituttene konkurrerer i et marked om oppdrag fra næringslivet og offentlig forvaltning. I tillegg får de midler over statsbudsjettet til kunnskapsutvikling, - formidling og beredskap. Det gir derfor liten relevans å angi hvor mye av driftsutgiftene som er knyttet opp mot de rene forvaltningsoppdragene.

Lenke til svaret med tabell i pdf-format