Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1584 (2011-2012)
Innlevert: 12.06.2012
Sendt: 13.06.2012
Besvart: 21.06.2012 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Kulturdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å utarbeide et forprosjekt for bygging av Norsk Helsearkiv og Sentraldepot for Arkivverket på Tynset.
Betyr dette at Regjeringen har valgt den statlige utbyggingsmodellen for hele byggeprosjektet, slik at selskap med lokal forankring i fjellregionen ikke får anledning til å delta i en konkurranse om bygging og utleie av bygning?

Begrunnelse

Det har vært bred politisk enighet om etableringen av Norsk helsearkiv og Sentraldepot for Arkivverket på Tynset. Dette kan dermed bli ett av få eksempler på at denne regjeringen ikke sentraliserer det meste av statlig virksomhet. Det kan komme til å gi betydelige ringvirkninger i Nord-Østerdal at man etablerer et viktig nasjonalt kompetansemiljø som dette. Det er ikke ofte en møter initiativtagere lokalt som er så ivrige og så orientert mot å få ta del i utviklingen. Det er dermed godt grunnlag for å oppnå store næringsmessige og kompetansemessige ringvirkninger fra denne etableringen for Tynset kommune og fjellregionen for øvrig, bl.a. Røros.
Det er derfor sterkt å håpe at regjeringen ikke allerede har valgt en tradisjonell, statsbyggmodell for utbyggingen av arkivsentrene. En slik utbyggingsmodell vil ekskludere alternativer som kunne gitt langt større verdiskaping og positive ringvirkninger i fjellregionen. Jeg er blitt fortalt at departementet er kjent med at Tynset Arkiv AS har presentert en modell for utbygging og utleie av arkivsenter som ville hatt stor tilleggsverdi for både Arkivverket og fjellregionen. Tynset Arkiv AS er et samarbeid mellom SIVA, samvirkebedriften Nord-Østerdal Kraftlag og Dora AS Sistnevnte har spesialisert seg på utvikling av arkivmagasiner. Denne grupperingen har utarbeidet en modell for utbygging hvor eierskap og utleie ville ha sin forankring og hovedkontor i Tynset, og hvor det statlige SIVA kunne medvirket til å utvikle en innovasjonsklynge i forlengelsen av å utvikle og tilrettelegge arkivsenteret. Forskriftene gir Regjeringen adgang til å utvikle et prosjekt som dette som et konkurransebygg, hvor for eksempel Tynset Arkiv AS kunne hatt mulighet for å konkurrere. Det er viktig å få avklart om Regjeringen er åpen for en slik løsning. Prosjektet ville egne seg svært godt som en type pilotprosjekt for å forankre det lokalt både i forhold til kompetanseoppbygging, byggestil og annet.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Regjeringen vil ta stilling til rammer for gjennomføring av byggeprosjektet på grunnlag av forprosjektet.

Det programmerte arealet for lokalene Norsk helsearkiv og Arkivverkets sentraldepot er på 8 339 kvadratmeter. De to arkivenhetene skal samlokaliseres på Tynset. Det må oppføres et nytt, spesialtilpasset bygg for formålet. I Instruks for håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor er det fastsatt at departementene skal avklare om behov for lokaler skal dekkes ved leie i markedet eller ved gjennomføring av byggeprosjekt i statlig regi. Der det er et velfungerende leiemarked, dvs. der det lett kan inngås leieavtale i eksisterende bygg, skal behovet for lokaler dekkes ved leie i markedet. Bygg som skal oppføres for spesielle formål, og der beliggenheten og bygningens funksjon gir grunn til å anta at utleieren kommer i en monopolsituasjon, skal dekkes ved gjennomføring av byggeprosjekt i statlig regi. Det er ikke et velfungerende utleiemarket for lokaler i Tynset som er spesialtilpasset for formålet og funksjonene for Norsk helsearkiv og Arkivverkets sentraldepot. Lokalbehovet skal derfor dekkes ved gjennomføring av byggeprosjekt i statlig regi.

Byggeprosjekter i statlig regi gjennomføres i samsvar med konkurransebestemmelse i lov om offentlige anskaffelser. Dette prosjektet skal også gjennomføres i samsvar med disse bestemmelsene. Konkurransen vil avgjøre i hvor stor grad selskaper eller andre aktører med lokal forankring får oppdrag om tjenester og leveranser til prosjektet. Erfaringer fra andre byggeprosjekter i statlig regi viser at det vil være behov for tjenester og leveranser fra lokale aktører.