Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1594 (2011-2012)
Innlevert: 13.06.2012
Sendt: 14.06.2012
Besvart: 22.06.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden ta kontakt med Jernbaneverket og sikre brukerne av kulturhuset Borgen i Bjørvika muligheten til å bruke bygget frem til reguleringsplan for Follobaneprosjektet er på plass og/eller det er planlagt start for riving av huset slik at brukerne får mer tid på seg til å finne nye egnede lokaler til virksomheten sin?

Begrunnelse

En rekke kunstnere har de siste 19 årene hatt sine arbeidslokaler i Borgen, Bispegata 12 i Oslo. I april 1993 ble det tegnet leiekontrakt med NSB Eiendom, nåværende ROM Eiendom, og det ble da etablert et atelierfelleskap for kunstnere, øvingslokaler for musikere og scenekunstnere samt produksjonsverksteder for designere og håndverkere. Alle leietagere er nå oppsagt av ROM eiendom, og de har bedt kunstnerne være fraflyttet lokalene innen den 30.06.12.
Jernbaneverket, som overtar Borgen fra Rom Eiendom 30.06. 2012, har informert om at de ikke ønsker å drive leievirksomhet og vil ”forsegle” huset fra og med 30.06.12. På Jernbaneverkets egne hjemmesider skriver de:

"Jernbaneverket har første halvår 2012 sendt forslag til reguleringsplaner til de tre involverte kommunene (Oslo, Oppegård og Ski). Kommunene behandler trolig forslagene ferdig i løpet av høsten 2012 og begynnelsen av 2013."

Jernbaneverket har i dag ingen planer for bruk eller riving av bygget før en ny reguleringsplan er på plass, siden område i dag inngår i reguleringsplan til friområde og Kulturhistorisk museum i Reguleringsplanen for Bjørvika C2.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jernbaneverket opplyser at de har inngått kjøpekontrakt med Rom Eiendom AS 20. desember 2011, med overtakelse av eiendommen Borgen, Bispegata 12 i Oslo 1. juli 2012. Rom Eiendom skulle i den forbindelse si opp alle leieforhold på eiendommen. Bakgrunnen for tidspunkt for overtakelse og bestemmelsen knyttet til oppsigelse av leietakere var at bygget skulle rives på høsten 2012 og at overtakelse pr 1. juli ville være hensiktsmessig med tanke på tilgang til bygget. Rivingsplanene er lagt inn i Jernbaneverkets fremdrifts- planer for Follobanen. Dette ville gi noe slakk i fremdriften med sikte på oppstart av hovedarbeidene i 2014.
Det er igangsatt arbeid knyttet til rivesøknad og Rom Eiendom AS har sagt opp alle leiekontrakter, med fraflytting senest 30. juni 2012. Av rundt 20 leietakere i bygget har én leietaker protestert på oppsigelsen, og krever å bli værende i bygget ut 2012. Denne leietakeren driver også med framleie av arealer i bygget. På bakgrunn av protesten har Rom Eiendom AS tatt ut forliksklage. Alle de andre leietakerne har akseptert oppsigelse, og forholder seg til det.
Jernbaneverket opplyser også at de har hatt møte med enkelte leietakere som har bedt om å kunne bli i bygget etter 1. juli 2012. Jernbaneverket har signalisert at det kan åpne seg en mulighet hvis de får en avtale med leietaker som det er rettstvist med om oppsigelsen. Uten enighet med leietakeren som det er rettstvist med, må Jernbaneverket vurdere hva som er hensiktsmessig i forhold til den pågående tvisten når det gjelder å la andre bli i bygget.
Etter dette anser jeg at Jernbaneverket, som skal ivareta jernbaneinteressene i saken, er nærmest til å vurdere om det er hensiktsmessig å la brukerne få en forlenget frist før de må flytte ut.