Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1600 (2011-2012)
Innlevert: 14.06.2012
Sendt: 15.06.2012
Besvart: 26.06.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Klimaforliket sier at inntil 50 000 nullutslippsbiler skal få avgiftsfritak og opprettholde mange kutt i lokale brukskostnader, slik som bomavgifter og parkeringsavgifter. Dette vil stimulere til at flere kjøper slike biler. Gevinsten i lokale utslipp blir positiv.
Tror regjeringen at denne politikken isolert sett vil øke eller redusere privatbilismen i byene de neste årene?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Først og fremst vil jeg presisere at klimaforliket sier at ”Dagens avgiftsfordeler for kjøp og bruk av rene nullutslippsbiler videreføres ut neste stortingsperiode (2017), så fremt antall rene nullutslippsbiler ikke overstiger 50 000. Andre virkemidler for å fremme nullutslippsbiler, slik som fritak fra bom- og fergeavgift, tilgang til kollektivfelt og gratis parkering, må sees i sammenheng med trafikkutviklingen i de store byene. I beslutninger om disse virkemidlene må lokale myndigheters synspunkter veie tungt.”

Det er dermed kun avgiftsfordelene klimaforliket sier at skal videreføres ut neste stortingsperiode. Dette innebærer at de landsdekkende incentivene (avgiftene) skal videreføres til 2017 eller 50 000 nullutslippsbiler, mens ”byincentivene” (tilgang til kollektivfelt, gratis parkering og gratis bomring) må vurderes ut fra trafikkutviklingen i de store byene i samråd med lokale myndigheter.

El-bilene og hydrogenbilene har positive effekter både på klimagassutslipp og lokal luftkvalitet. For å kunne oppnå vesentlige utslippsreduksjoner fra transportsektoren i tiårene fremover, vil økt bruk av lavutslippsteknologier være et viktig tiltak. Det er derfor viktig for regjeringen å legge til rette for økt bruk av nullutslippskjøretøy på bekostning av kjøretøy som bruker fossilt drivstoff.

Samtidig er jeg klar over at undersøkelser viser at el-biler fremmer biltransport på bekostning av kollektivtransport og sykkel, og at dette kan føre til problemer der det er kapasitetsproblemer på vegnettet. I byene viser også undersøkelser at de lokale incentivene, spesielt tilgang til kollektivfelt er viktige. Når det gjelder kollektivfeltene så står norske storbyer foran en massiv trafikkvekst fremover. Det er regjeringens mål at kollektivtransport, sykkel og gange skal ta trafikkveksten. Derfor har jeg bedt Vegdirektoratet om å overvåke kollektivfeltene slik at el-bilene kan kjøre i dem lengst mulig. Når stor trafikk av el-biler medfører forsinkelser for kollektivtrafikken, vil enkelte strekninger forbys for el-biler.

Jeg håper at vi ved å satse på utbygging av infrastruktur for nullutslippsbiler, blant annet gjennom Transnova, vil se en utvikling mot flere nullutslippsbiler på bekostning av biler på fossilt drivstoff utenfor de store byene. Når det gjelder Transnova, er jeg svært fornøyd med at det gjennom Klimameldingen er bestemt at Transnova skal bli et permanent organ med gradvis økte tilskudd.