Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1638 (2011-2012)
Innlevert: 18.06.2012
Sendt: 18.06.2012
Besvart: 25.06.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Segway er som kjent et spennende og miljøvennlig elektrisk mikrotransportmiddel som dessverre er forbudt i Norge. Slik var det tidligere også i Sverige, men der endret man loven om vegtrafikkdefinisjoner (2001:559) slik at begrepet ”sykkel” med virkning fra 1. oktober 2010 omfattet små elektriske transportmidler.
Vil statsråden på bakgrunn av dette revurdere regjeringens holdning til Segway og den internasjonale utviklingen i retning av miljøvennlige mikrotransportmidler med elektrisk fremdrift?

Begrunnelse

Den rød-grønne regjeringens holdning i denne saken hittil har dessverre en trist paralell til det særnorske sosialdemokratiske totalforbudet mot skateboard i perioden 1978-1989. Jeg har forøvrig tidligere tatt opp spørsmålet om bruk av Segway, Go-Ped og andre elektriske transportmidler 20. februar 2009 i skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:755 (2008-2009).

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Vi bør se positivt på mulighetene for å prøve ut nye typer fremkomstmidler som utfordrer etablerte grenser, og som dermed kan bidra til utvikling av fremtidsrettede transportløsninger. Dette må imidlertid skje innenfor rammer som ivaretar overordnede hensyn til trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Som uttalt også i tidligere svar fra samferdselsministeren på spørsmål om samme tema, er det viktig å ta hensyn til de særskilte begrensninger som ligger i utformingen av dagens veg - og gatenett i Norge, og de konflikter som allerede eksisterer mellom ulike trafikantgrupper. Hensynet til sikkerheten for myke trafikanter må være avgjørende.

Sveriges regelverk om bruk av mikrotransportmidler med elektrisk fremdrift, er blant annet vurdert ut fra det areal hvor det er tillatt å bruke moped. I Sverige tillates som kjent bruk av moped på areal hvor sykling er tillatt. Derfor har de også funnet å kunne innføre en egen undergruppe av sykkel som Segway faller innunder. I Sverige er det for øvrig totalforbud mot sykling på fortau, noe det ikke er her til lands.

På bakgrunn av hvordan veg- og gatenettet er utformet i Norge og hvordan vårt regelverk regulerer bruk av disse arealene, finner departementet det fortsatt ikke trafikksikkerhetsmessig forsvarlig å tillate generell bruk av Segway på offentlig veg. Det gjelder både på selve kjørebanen og på dertil liggende gang- og sykkelareal.

Jeg vil imidlertid innhente en mer fullstendig oversikt over rettstilstanden mht bruk av Segway fra andre land i EØS-området, og deretter vurdere om dette gir grunnlag for endringer.