Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1607 (2011-2012)
Innlevert: 14.06.2012
Sendt: 15.06.2012
Besvart: 21.06.2012 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Ambulansepersonell som er på utrykning opplever stadig at selv om det er krav til heis i bygninger med et gitt antall etasjer så er disse heisene av en slik utforming og størrelse at de ikke rommer en ambulansebåre. Dette kan skape store utfordringer for ambulansepersonellet. Det er ingen forskriftmessige krav om at heiser skal kunne romme ambulansebåre.
Vil statsråden ta et initiativ til at nybygg, der det stilles krav til heiser, skal disse heisene kunne romme en ambulansebåre?

Begrunnelse

Ambulansepersonell som er på utrykning til bygninger der det er krav til heis opplever stadig at heisene ikke har en slik utforming at de ikke kan romme en ambulansebåre. Disse bårene har en standard størrelsesutforming slik at dersom en skulle velge å endre dagens byggforskrifter for nye bygg med krav til heis, så burde disse inneholde krav om å kunne romme ambulansebårer. I den forbindelse så er det også grunn til å stille spørsmål ved om hvorvidt dette også skulle være et krav i forbindelse med regelverket knyttet til boliger med livsløpsstandard i de bygg der heis er påkrevet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I plan- og bygningslovgivningen som trådte i kraft i 2010 er det tatt hensyn til båretransport i heis. Byggteknisk forskrift § 12-3 første ledd bokstav a bestemmer at byggverk for publikum og arbeidsbygning med tre etasjer eller flere skal ha minst én heisstol med innvendig størrelse på minimum 1,1 m x 2,1 m. Forskriftens § 12-3 annet ledd bokstav a fastslår at bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha minst én heisstol med innvendig størrelse på minimum 1,1 m x 2,1 m.

Krav til minimumstørrelse på heisstol er fastsatt ut fra hensynet til båretransport. I veiledningen til byggteknisk forskrift er størrelse på heisstol angitt med breddemål på 1,1 m og dybdemål på 2,1 m. Der det er flere heiser som betjener de samme etasjene ved samme inngang, er det tilstrekkelig at en av disse tilfredsstiller kravene til minimumstørrelse. Øvrige heisstoler kan ha innvendig minimumsmål på 1,1 m x 1,4 m. Dersom byggverket har flere innganger der det er heis, gjelder kravet om at minst én av heisstolene skal ha størrelse 1,1 m x 2,1 m for hver av inngangene.