Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1639 (2011-2012)
Innlevert: 18.06.2012
Sendt: 18.06.2012
Besvart: 23.07.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I Stortingets debatt om Ryfast (Prop 109S 2011-2012) tirsdag 12.6.2012 sa statsråden i et av sine innlegg at FrP i et annet samferdselsprosjekt Dovrebane hadde valgte å avvise KS2-tilrådningen. Obligatorisk kvalitetssikring av jernbaneutbyggingen langs Mjøsa ble stoppet. KS1 - altså den første og grunnleggende del av ekstern kvalitetssikring ble droppet. Dette ble gjort like etter at nåværende statsråd overtok.
Kan statsråden bekrefte at KS1 ble stoppet på samme måte som statssekr. Bartnes gjorde i DN 15.12.11?

Begrunnelse

Fra referatet hitsettes:

"Så til spørsmålet om KS2. Nei, eg kjenner ingen KS2-rapport som er avvist, men eg veit at det er sjelden departementet har gått så tungt inn i ein KS2-rapport. Det er nettopp fordi det her er ein annan faginstans, nemleg dei som er sjølve fagmyndigheita når det gjeld veg, Vegdirektoratet, som har heilt andre avvegingar. Men eg kan på kort tid rekna opp to prosjekt der Framstegspartiet har avvist KS2 si tilråding. Det gjeld for det fyrste U864, men det gjeld òg eit samferdselsprosjekt, nemleg fellesprosjektet langs Mjøsa. Det vart blankt avvist."

Jeg viser til avisoppslag om dette bl.a. i DN 14.12. og 15.12.2011. I Proposisjonen om Fellesprosjekt E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering - E6 Minnesund - Skaberud - Dovrebanen Langset - Kleverud (Prop 13S 2011-2012) henvises det på side 3 til "utvidet ekstern kvalitetssikring av prosjektet” men det opplyses ikke om dette er KS2. Det opplyses ikke om at KS1 IKKE er gjennomført. Hovedkonklusjonen fra "utvidet ekstern kvalitetssikring" er ikke gjengitt. Men - følgende er gjengitt:

"Kvalitetssikrer har påpekt at det kan oppstå utfordringer knyttet til styring av Fellesprosjektet E-6 Dovrebanen. Samferdselsdepartementet vil arbeide videre med å forbedre styringen av prosjektet for å begrense prosjektets usikkerhet."

Jeg sitere fra eget innlegg i debatten 16.12.2011 om Fellesprosjektet:

"Siden dette med kvalitetssikringsrapporter og rutiner knyttet til det er blitt et sentralt og viktig tema i denne saken, er det grunn til å minne om at disse rapportene faktisk ikke følger sakene frem til Stortinget. Det har vært et anliggende for Fremskrittspartiet gjennom mange, mange år å kreve og forlange at de kvalitetssikringsrapportene som faktisk lages, følger prosjektene frem til Stortingets fagkomité når vi skal behandle store og viktige samferdselsprosjekter med store, tunge investeringer. Det mangler fortsatt. Jeg forsøker stadig å få statsråden til å garantere at det skal skje, og vi strever fortsatt med det i Fremskrittspartiet. Det er dårlig mottak."

Statsrådens eksempelbruk i Stortingets debatt 12.6.2012 er feilaktig.
FrPs forslag i saken var: Ny sak om utbygging av Dovrebanen og bygging av E6 som foreslått.
Ordningen med ekstern kvalitetssikring består av to deler; KS1 og KS2.
KS1 skal gjennomføres i en tidlig planfase. Det skal tas utgangspunkt i et overordnet samfunnsperspektiv. Kvalitetssikringen skal omfatte flere ulike alternativer til løsning (konsept). KS1 skal gi regjeringen et underlag for å vedta hvilket konsept som skal legges til grunn for den videre planleggingen. Når SD valgte å stoppe KS1-arbeidet for jernbanedelen av fellesprosjektet er valg av konsept ikke kvalitetssikret selv om valgt konsept er det. Det er i strid med ordningen som skal sikre beslutningsgrunnlag som gir god samfunnsøkonomi nytte.
Statsrådens eksempelbruk i forhold til FrP er derved grunnleggende feil. Men statsrådens eksempelsak er samtidig en påminnelse om hvordan SD under samferdselsminister Kleppas ledelse forholder seg til statens eget krav om KS1 og KS2 - Ekstern kvalitetssikring i store samferdselsprosjekter. Det etterlater ikke et betryggende inntrykk.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Regjeringen innførte i 2005 en ordning med ekstern kvalitetssikring av konseptvalg for store statlige prosjekt (KS1). Kvalitetssikringsordningen er statens eget kvalitets- sikringsverktøy som ikke er pålagt gjennom plan- og bygningslover eller annet lovverk. Regjeringen velger selv om et prosjekt skal underlegges KS eller ikke og en anbefaling fra en KS-prosess er heller ikke bindende for regjeringen.

Jernbaneprosjektet Eidsvoll – Hamar var på det tidspunktet KS1-ordningen ble innført, allerede kommet langt i planleggingen. Prosjektet ble likevel plukket ut som et pilot- prosjekt, av til sammen tre prosjekter i transportsektoren, for å høste erfaringer med den nye ordningen. Før KS1-prosessen for Eidsvoll – Hamar var ferdig, fastla Miljøvern- departementet i februar 2009 endelig trasé etter en omfattende innsigelsesprosess. Senere samme vår vedtok Stortinget, etter forslag fra regjeringen, at Fellesprosjektet, hvor strekningen Minnesund – Skaberud inngår, skulle prioriteres i Nasjonal transport- plan 2010-2019 og med oppstart i første fireårsperiode.

Etter disse avklaringene knyttet til trasévalg og politisk prioritering var det således ingen hensikt å foreta en ytterligere vurdering av alternative konsept. Det ble derfor bestemt at KS1-prosessen skulle avsluttes uten at endelig sluttrapport forelå.

Det er, som også vist til i spørsmålet, gjennomført KS2. Denne gjelder Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen, og omfatter således både veg og jernbane.