Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1674 (2011-2012)
Innlevert: 25.06.2012
Sendt: 25.06.2012
Besvart: 23.07.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Vil statsråden legge til rette for økt fergefrekvens fremover på strekningen E39 Molde-Vestnes?

Begrunnelse

Fergestrekningen Molde-Vestnes betjenes til daglig av tre ferger med henholdsvis kapasitet for 128 biler hver.
Imidlertid er trafikken økende på årlig basis.
Det er viktig med en god fergefrekvens med tanke på flyt i trafikken på denne strekningen. Næringsliv og reiseliv som benytter denne strekningen er helt avhengig av forutsigbare og langsiktige rammevilkår på stamveinettet i denne regionen.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Riksvegferjesambandet Molde – Vestnes er et strategisk viktig samband som i 2011 fraktet i overkant av 733 000 kjøretøy. Sambandet ble i 2007 lyst ut på anbud i henhold til gjeldende standarder for frekvens og åpningstid, angitt i Nasjonal transportplan 2006-2015. Senere er antall avganger økt, slik at sambandet i dag har en frekvens på 37 avganger per døgn og 24 timers åpningstid. Kapasiteten på ferjemateriell er satt ut fra foreliggende trafikkprognoser for anbudsperioden på utlysningstidspunktet.

I 2011 hadde sambandet om lag 1,4 pst. gjenstående biler. Dette innebærer at målet i Nasjonal transportplan 2010-2019 om at minst 98 pst. av trafikantene skal få plass på planlagt avgang var innfridd.

Jeg er for øvrig kjent med at sambandet Molde – Vestnes har hatt en sterk trafikkutvikling de siste årene. Ruteplanen er derfor tilpasset, slik at ressursene utnyttes på en best mulig måte når etterspørselen er størst. Samferdselsdepartementet vil følge med på trafikkutviklingen og vurdere ytterligere tiltak dersom det blir behov for dette.