Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1615 (2011-2012)
Innlevert: 14.06.2012
Sendt: 15.06.2012
Besvart: 22.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): For kort tid siden var det en sak i media i Salten der det kom fram at det er krefter i politiet som ønsker å legge ned lensmannskontoret og fjerne lensmannen i Saltdal kommune. Med henvisning til statsrådens klare svar når det gjaldt Lødingen forutsetter jeg at det samme gjelder her.
Så kan jeg derfor be statsråden bekrefte at stillingen som lensmannen i Saltdal fortsatt skal bestå?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet har vært forelagt Politidirektoratet som opplyser at politimesteren i Salten under en generell redegjørelse har gitt opplysninger til Saltdal formannskap om at resultatreformen kan medføre endringer i enkelte lensmannsdistrikt.

Direktoratet opplyser videre at Salten politidistrikt pr i dag ikke har gjort vurderinger omkring fremtidig struktur på lensmannskontorene i politidistriktet.

Høsten 2012 vil regjeringen legge fram en stortingsmelding om videreutvikling av politi- og lensmannsetaten. Her vil det bli drøftet prinsipper med hovedvekt på hvordan etaten på best mulig måte skal kunne møte framtidens utfordringer.