Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1618 (2011-2012)
Innlevert: 15.06.2012
Sendt: 15.06.2012
Besvart: 22.06.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil barne-, likestillings- og inkluderingsministeren gjøre rede for hvorfor Europarådets "Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ETS No. 177) conserning the fight against discrimination" fortsatt ikke er ratifisert, og om regjeringen har til hensikt å ratifisere denne med det første?

Begrunnelse

Ifølge ferske opplysninger fra Europarådet har Norge forsatt ikke ratifisert tilleggsprotokoll nr. 12 til Den europeiske menneskerettskonvensjonen (ETS No 177) som omhandler kamp mot diskriminering.
Ifølge svar fra tidligere justisminister Knut Storberget på mitt skriftlige spørsmål nr. 1635 (2010-2011), datert 24. juni 2011, var denne på det tidspunkt til oppfølging i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Den europeiske menneskerettskonvensjon tilleggsprotokoll nr. 12 om diskriminering gir et generelt vern mot diskriminering på alle samfunnsområder og på alle diskrimineringsgrunnlag. Protokollen ble utarbeidet fordi diskrimineringsvernet etter konvensjonens artikkel 14 er begrenset til de rettigheter konvensjonen beskytter. Diskrimineringsvernet etter protokollen er derimot generelt og gjelder også utenfor de områdene rettighetene i konvensjonen gjelder.

Jeg er som likestillingsminister opptatt av at vi skal ha et godt og sterkt diskrimineringsvern. Vi har derfor en omfattende diskrimineringslovgivning. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet arbeider nå med endringer i diskrimineringslovgivningen, og tar sikte på å legge frem en lovproposisjon i 2013. Vi har også ratifisert flere konvensjoner som har diskrimineringsvern, blant annet FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter som har et generelt diskrimineringsvern slik som tilleggsprotokollen til Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Vi vurderer derfor om Norge også bør slutte seg til Den europeiske menneskerettskonvensjon tilleggsprotokoll nr. 12 til om diskriminering. Protokollen er fra 2003. Norge har signert, men ikke ratifisert protokollen. Det er først ved en eventuell ratifikasjon Norge påtar seg forpliktelsene etter protokollen. Det er bare 18 av Europarådets 47 medlemsstater som har ratifisert tilleggsprotokollen.

Før vi kan ta stilling til spørsmålet om norsk ratifikasjon må vi vurdere nøye hva vi forplikter oss til dersom vi ratifiserer.

Regjeringen ga derfor Diskrimineringslovutvalget i oppdrag å vurdere om Norge bør ratifisere tilleggsprotokollen. Utvalget leverte sin anbefaling i NOU 2009: 14. Utvalget mente at norsk diskrimineringslovgivning tilfredsstiller kravene i tilleggsprotokollen. Utvalget var likevel delt i spørsmålet om ratifikasjon. Et flertall av utvalgets medlemmer (fem av ni medlemmer) anbefalte at Norge ikke ratifiserer tilleggsprotokollen. De la særlig vekt på at det er usikkert hvordan protokollen vil bli fortolket av Den europeiske menneskerettsdomstol i fremtiden, og at vi dermed ikke helt kan vite hvilke fremtidige forpliktelser staten påtar seg ved ratifikasjon. Mindretallet mente derimot at tilleggsprotokollen bør ratifiseres. De mente at det var behov for tilleggsprotokollen fordi konvensjonen ikke gir et godt nok diskrimineringsvern. De viste også til at protokollen ikke innebærer nye forpliktelser for Norge, men bare nye prosessuelle fordeler for ofre for diskriminering. Da utvalgets innstilling var på høring, var også høringsinstansene delt i spørsmålet om vi burde ratifisere tilleggsprotokollen.

Det er jeg som barne-, likestillings- og inkluderingsminister som har det faglige ansvaret for å følge opp spørsmålet om ratifikasjon av denne tilleggsprotokollen. Vi har ventet med å ta stilling til ratifikasjon før vi har visst mer om rammene for diskrimineringslovgivningen i fremtiden. Mitt mål er å få avklart spørsmålet om ratifikasjon av tilleggsprotokollen i forbindelse med arbeidet med lovproposisjonen om endringer i diskrimineringslovgivningen.