Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1633 (2011-2012)
Innlevert: 18.06.2012
Sendt: 18.06.2012
Besvart: 21.06.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Landbruket rammes dessverre av alt for mange ulykker.
Hvorfor gjøres det ikke mer for å redusere denne tragiske utviklingen?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Det er korrekt og det er beklagelig at landbrukssektoren er belastet med mange ulykker. Tall fra Arbeidstilsynet viser at det i tiårsperioden 1999- 2008 omkom 120 personer etter arbeidsskader i landbruket. Samtidig har oppslutningen om landbrukets HMS-tjeneste endret seg lite de siste årene.

På denne bakgrunn ble det i jordbruksoppgjøret 2009 vedtatt å igangsette et arbeid med å gjennomgå organisering og arbeidsmetoder i landbrukets HMS-aktivitet. Jordbruksavtalepartene, Landbrukets HMS-tjeneste og Stiftelsen KSL Matmerk deltok i arbeidet, som resulterte i rapporten Helse, miljø og sikkerhet i landbruket – Organisering og arbeidsformer.

Rapporten ble behandlet i jordbruksoppgjøret våren 2010 og rapportens anbefalinger er fulgt opp, bl.a. gjennom nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket, under ledelse av landbruks- og matministeren. Forumet møtes to ganger i året.

Jeg mener det er nødvendig å øke kunnskapen om HMS og ulykker i landbruket. Forskning på HMS i landbruket prioriteres derfor innenfor rammen av jordbruksavtalens forskningsmidler.

Et godt og sikkert arbeidsmiljø er et ansvar for hver enkelt næringsaktør. Det er en god investering for hver enkelt bedrift og det er god samfunnsøkonomi. For landbruket innebærer det at et systematisk HMS-arbeid må prioriteres både i næringen som helhet, og på den enkelte gård.

Alle aktørene som kan bidra til styrking av HMS-arbeidet i landbruket må ta ansvar og være med på en felles mobilisering for å redusere antallet ulykker. Den landsdekkende kampanjen Trygghet og helse i landbruket som nylig ble åpnet på Eidsvoll, og som støttes med en million kroner over jordbruksavtalen, vil være et viktig bidrag i arbeidet med å få ned antallet ulykker.

I løpet av kampanjeperioden 2012 – 2013 skal det arrangeres om lag 700 fagarrangement over hele landet med følgende tema: Trygg bruk av traktor, sikrere handtering av store dyr, brann og brannsikring, reduksjon av eksponering for støv i arbeidsmiljøet, reduksjon av fallfarer og trygghet i skogen. Landbrukets HMS-tjeneste er faglig ansvarlig for kampanjen.

Jeg har store forventninger til at tiltakene nevnt ovenfor skal gi resultater, både på kort og noe lengre sikt. Dette arbeidet er viktig og nødvendig, og jeg vil følge nøye med på utviklingen framover.