Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1624 (2011-2012)
Innlevert: 15.06.2012
Sendt: 18.06.2012
Besvart: 23.07.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Hva blir gjort for å likebehandle innbyggerne i Vågstranda i Møre og Romsdal som er innelåst på alle sider av svært dyre bomstasjoner slik at de ikke kommer i en helt annen økonomisk situasjon enn løsninger en har funnet i andre bompengeprosjekt?

Begrunnelse

Eksportveien E 136 i Møre og Romsdal og prosjektet Vågstrandstunellen og Tresfjordbrua blir gjennomført som bompengeprosjekt og fører til at innbyggerne i Vågstranda kommer i en helt innestengt posisjon i forhold til bompenger. Dette gjelder kommunale tjenester, handel og fritidsaktiviteter m.m. Dette gjør denne vesle bygda unik i forhold til lignende bompengeprosjekt en kjenner til. En frykter også at inntektene fra Vågstrandbommen vil subsidiere Tresfjordbrua, ei bru som i hovedsak er til nytte for andre enn innbyggerne i Vågstranda. Det foreligg også usikkerhet om beløpsgrensa for å oppnå 50 % rabatt på forskuddsbetaling bom. Innbyggerne i Vågstranda kommer med andre ord i en helt spesiell økonomisk situasjon i motsetning til de som bor på Bergsøya som får spesialrabatt på Krifast og ikke minst innbyggerne på Klett og Være som har fått innvilga fullt fritak for å nå kommunale tjenester og andre servicefunksjoner. Hva er lovhjemmel og bakgrunn for så ulik behandling og konklusjon med innvilga spesialordning for den ene, men ikke den andre.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Et av de bærende prinsipper ved innkreving av bompenger er nytteprinsippet. Det inne- bærer at de som betaler bompenger, skal ha nytte av det aktuelle vegprosjektet det innkreves penger til. Likeledes må de som har nytte av et vegprosjekt, også være med å betale. Jeg viser i denne forbindelse til drøfting i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal Transportplan 2010-2019.

Vegdirektoratet er delegert takstmyndighet i bompengesaker, innenfor de rammer som følger av Stortingets behandling av saken og vedtatte takstretningslinjer. I henhold til takstretningslinjene gis det generelt fritak for gående, syklende, passasjer i bil, motor- sykler, elektrisk drevne biler, biler drevet av hydrogen og kollektivtransport i rute. De generelle fritaksordningene omfatter imidlertid ikke fritak for å kunne nå kommunale tjenester eller andre servicefunksjoner. I enkelte bompengeordninger har det etter søknad likevel blitt gitt individuelle fritak. Det har hovedsakelig vært begrunnet med at enkeltpersoner ikke får nytte av bompengene som betales/og eller får en urimelig belastning som følge av bompengeinnkrevingen.

Situasjonen for beboerne på Vågstranda ble vurdert særskilt i fremlegget til Stortinget, jf. Prop. 80 S (2011-2012) og Innst. 289 S (2011-2012). Det ble i departementet sin behandling lagt til grunn at Vågstranda vil ha nytte av prosjektet og at et fritak for innbyggerne på Vågestranda ved passering av bomstasjonen ved Vågstrandtunnelen ville bryte med nytteprinsippet. Et slikt bompengefritak ble også vurdert å være relativt omfattende, noe som ville kunne svekke finansieringen av prosjektet. Et fritak for innbyggerne på Vågstranda kan heller ikke sammenlignes med andre saker der fritak har blitt gitt for et begrenset omfang av enkeltpersoner som har hatt liten nytte av prosjektet.

Etter min vurdering har innbyggerne på Vågstranda blitt behandlet på samme måte som andre lokalsamfunn i tilsvarende situasjon. Gjennom Prop. 80 S (2011-2012) og Innst. 289 S (2011-2012)ble det lagt til grunn et takst- og rabattsystem som vil være til gunst for den lokale trafikken på strekningen.