Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1627 (2011-2012)
Innlevert: 15.06.2012
Sendt: 18.06.2012
Rette vedkommende: Arbeidsministeren
Besvart: 28.06.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Hvordan kan en lege uten autorisasjon eller lisens få lov til å fortsette sin praksis som rådgivende lege i et forsikringsselskap, som det offentlige kjøper tjenester fra, og hvordan kan da et slikt avslag på yrkesskade være gyldig i tillegg til at Nav har avslått søknaden med utgangspunkt i denne vurderingen, uten at det er foretatt noen form for bakgrunnssjekk fra Nav, mens informasjonen blir kjent via andre instanser?

Begrunnelse

Jeg har mottatt en henvendelse fra en person som har fått avslag på vedtak om yrkesskade fra Nav, der årsaken er at forsikringsselskapets lege ikke godkjenner skaden. Dette omhandler yrkesskade grunnet dårlig innemiljø og sopp i et av kommunens egne bygg, der denne personen er ansatt. Forsikringsselskapet har valgt å bruke en lege som er 75 år, og som dermed ikke har autorisasjon eller lisens, noe vedkommendes kommune også har reagert på. Denne legen har vedtatt at det ikke foreligger en yrkesskade, til tross for manglende autorisasjon eller lisens får denne personen lov til å utføre sin legegjerning gjennom et forsikringsselskap, som et offentlig organ benytter seg av.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg vil understreke at Arbeids- og velferdsetaten ikke skal fatte vedtak på grunnlag av uttalelser fra leger som ikke har gyldig autorisasjon eller lisens. Dette gjelder både i de tilfeller der etaten fatter vedtak på grunnlag av etatens egne rådgivende leger, eller i de tilfeller uttalelser fra forsikringsselskapets lege tillegges betydning.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har informert meg om at etaten ikke er kjent med i hvilken grad enkelte forsikringsselskap benytter leger som på grunn av alder eller andre årsaker ikke har autorisasjon eller lisens. Etaten har heller ikke mandat til å gi retningslinjer om slike forhold.

Arbeids- og velferdsetaten vil kunne ta saken opp til ny vurdering siden saken kan være beheftet med feil som kan ha betydning for utfallet. Dette forutsetter at personen det gjelder, retter en henvendelse til etaten.